Barnas Havarikommisjon 2024 – Innsikt – Vold mot det ufødte barn

Den skadelige arven

Graviditet beskytter ikke mot vold fra partner. Undersøkelser viser at om lag 4 % av kvinnene i Norge utsettes for vold under svangerskapet1. Men også mors voldserfaringer fra egen barndom påvirker utviklingen av barnet i magen.

Barndomsvold påvirker voksenlivet

Vitenskapen har gitt oss stadig mer kunnskap om hvor dypt inngripende det er for et barn å bli utsatt for vold og overgrep. Professor Anna Luise Kirkengen beskriver: hvordan kunnskapen med all tydelighet viser at det å bli misbrukt, mishandlet, vanskjøttet, trakassert, stigmatisert, marginalisert, utnyttet eller utbyttet – kort sagt: å bli gjort til en ting, en gjenstand for andres makt – og derved avmektig, har helseskadelig virkning på kort og lang sikt.2 Komplikasjoner i svangerskapet

Vold og seksuelt misbruk øker risikoen for å utvikle både fysiske og psykiske lidelser. Mange har komplekse smertesyndrom og andre helseproblemer som det er vanskelig å finne den medisinske årsaken til.

Belastninger i barndommen øker risikoen for å bli utsatt for nye overgrep og kan påvirke mange valg i livet. Det knyttes til

Alvorlige krenkelser øker i tillegg risikoen for uønsket graviditet i ung alder. Det øker risikoen for komplikasjoner i svangerskapet

En nyere dansk studie viser at mødre med store belastninger som barn, hadde høyere antall innleggelser på sykehus som følge av problemer under svangerskap og fødsel.

Fødes i alarmberedskap

En ny studie fra USA har vist at gravide, som har vært utsatt for vold tidlig i livet, har høyere nivå av «stresshormonet» Placental Corticotropin Releasing Hormon (pCRH). Stresshormonene går gjennom morkaken og navlestrengen, og aktiverer barnet. Barnet blir født i full alarmberedskap fordi moren oppfatter verden som et farlig sted. Det kan være skadelig for barnet og hemme dets utvikling.

Belastninger i barndommen øker risikoen for å bli utsatt for nye overgrep og kan påvirke mange valg i livet.

Hva koster en vond barndom?

Vold har en høy kostnad for det enkelte barn, men også enorme kostnader for samfunnet. 1 av 10 barn har erfart grov vold eller seksuelle overgrep.Vold i nære relasjoner koster Norge 93 milliarder årlig. Vold er derfor et av Norges største folkehelse- og samfunnsproblem.

Tidligere innsats

Tallene er tydelige: Belastninger i barndommen og risikoen for livslang dårlig helse viser hvor viktig det er at samfunnet setter inn tiltak som sikrer alle barn en god barndom. Og vi må begynne tidligere!

Utviklingen av hjernen formes ikke bare av det som skjer i vårt eget liv, men påvirkes også av negative belastninger som skjedde hos mor og under svangerskapet. Jo mer følelsesmessig forsømmelse en mor har opplevd i sin egen barndom, desto sterkere var avtrykket i babyens egen hjerne. Manglende kjærlighet setter altså spor i genene.

Med andre ord, arbeidet med å sikre alle barn en god barndom må begynne lenge før barnet blir født.

Aktuelle lenker:
Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner, Menon 2023.
Varige spor i barnets hjerne, NRK 2021.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29