Barnas Havarikommisjon 2024 – De minste barnas stemme i rettssystemet

Problemstilling

Alle bevis som fremlegges i en straffesak vektlegges individuelt basert på en rekke momenter. Når det gjelder vitneavhør og forklaringer blir vitnets troverdighet, kjennskap til hendelsen, motiv og lignende tatt med i vurderingen. Tilrettelagte avhør har som intensjon å styrke barns forklaring og barns rettssikkerhet, og brukes som bevis i retten. Vår frykt er at rettssikkerheten til de fornærmede synker i takt med offerets alder.
Straffeprosessloven § 239

8.2.1 Barn som avhøres

Historien på forrige side illustrerer en rekke av de problemstillingene vi ofte møter når barn har vært utsatt for vold eller overgrep, og spørsmålet om tilrettelagt avhør reises.

Den vanligste problemstillingen vi møter er at saken henlegges uten at det utsatte barnet har gjennomført et tilrettelagt avhør på Barnehuset. Når dette skjer er vi alltid bekymret for at saken ikke er godt nok belyst.

Videre illustrerer historien hvor lite som skal til før rettssystemet mener at voksne spør barn på en måte som er «feil». Vår erfaring er at dersom det mistenkes at det har blitt stilt ledende spørsmål i løpet av prosessen, får dette større betydning for vurderingen av saken, enn de svarene barnet rent faktisk gir.

Historien illustrerer også hvordan prosessuelle sikkerhetsventiler, som er til stede for å ivareta og beskytte tiltalte, kan komme i veien for at barn får forklart seg på en god og trygg måte. Dette ser vi særlig når Lukas får beskjed om at han ikke trenger å fortelle noe som kan gjøre at pappa kommer i fengsel.

De tre forholdene over gir ofte svært uheldige og omfattende konsekvenser for barns rettssikkerhet. Om en eller flere

av disse forholdene gjør seg gjeldende, fører det ofte til at saken skifter retning og gjerningspersonen unngår tiltale.

Når sakene henlegges uten at det er gjennomført tilrettelagt avhør blir saken ofte også «snudd». Det betyr at barnevernet får saken tilbake med beskjed om å gjøre flere undersøkelser. Barnevernet har da få virkemidler igjen og kan derfor sjeldent gjøre flere undersøkelser. Saken må derfor som oftest henlegges av barnevernet. Det er en fare for at terskelen for hva som meldes fra barnevern til politi heves.

I dag er det mange foreldre og barnehager som får beskjed om at bekymringen deres ikke er «alvorlig nok» og at barnevernet derfor ikke kan ta saken. Barnets rettssikkerhet blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i dagens system. Vi ser også at barnets fysiske og psykiske helse i liten grad blir rutinemessig undersøkt ved Statens barnehus (Barnehuset) som støtte til det tilrettelagte avhøret.

Gjennom utredningen vil vi forsøke å vise hvordan dagens rettslige situasjon står seg opp mot intensjonen som ble lagt til grunn da bestemmelsen om tilrettelagte avhør ble innført. Vi vil også foreslå endringer som kan avhjelpe situasjonen slik den er i dag.

8.2.2 Hva er tilrettelagte avhør?

Som hovedregel skal alle vitner møte personlig og avgi forklaring i retten når en straffesak behandles. Et viktig unntak fra dette er reglene i straffeprosessloven §§ 239-239 f som fastslår at det for barn under 16 år skal gjennomføres et såkalt «tilrettelagt avhør» på Barnehuset.

Et tilrettelagt avhør er et bevisopptak til bruk for senere avspilling under hovedforhandling i retten slik at barnet skal slippe å måtte møte som vitne i retten (straffeprosessloven § 298).

Reglene om tilrettelagte avhør er forankret i barnets rett til å bli hørt under forhold som skal ivareta hensynet til barnets beste. Formålet med tilrettelagte avhør er dermed å sørge for at etterforskningen og straffeforfølgningen i saker hvor barn er vitner eller fornærmet, skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til barnas sårbarhet. Både barnas og siktedes rettssikkerhet skal ivaretas (jf. forskrift om tilrettelagte avhør § 2). Tilrettelagt avhør er en ordning som skal skåne barn fra den store påkjenningen en vitneforklaring i retten kan medføre i saker som gjelder vold eller seksuelle overgrep.

Det er viktig at barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep blir gitt et tilfredsstillende vern. Viktigheten av dette er understreket av at avhørene ble overført fra domstolene (dommeravhør) til politiet (tilrettelagte avhør) i 20151 nettopp for å styrke barns rettssikkerhet.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29