Barnas Havarikommisjon 2024 – De minste barnas stemme i rettssystemet

Konklusjon

I dag oppfyller ikke ordningen om tilrettelagte avhør i tilstrekkelig grad sin tiltenkte intensjon. Konsekvensene av at tilrettelagte avhør ikke gjennomføres er belyst på de forrige sidene. Det er særlig viktig å trekke frem at alle grunnene for ikke å gjennomføre tilrettelagte avhør virker «enklere» å forsvare, jo yngre fornærmede er.

8.4.1 Tilstrekkelig hensyn til barn

Det fremstår som et paradoks at rettssikkerheten til de fornærmede synker i takt med offerets alder – en virkning som ordningen om tilrettelagte avhør nettopp var ment å skulle motvirke.

For å oppsummere hvordan man kan styrke bevisverdien til barnets forklaring, er det sentralt at retten og påtalemyndigheten har et bevisst forhold til nødvendigheten av støttebevis, samtidig som bevisvurderingen tar tilstrekkelig hensyn til at det nettopp er barn som gir forklaringen.

Hva angår bevisførselen i retten er det uttrykt, både av dommere i Daviks studie og i juridisk teori, at det er et stort forbedringspotensial med tanke på hvordan selve bevisførselen av det tilrettelagte avhøret i retten gjennomføres.10 Særlig har dommere i Daviks studie gitt uttrykk for et ønske om mer informasjon angående hvordan barnet var forberedt på avhøret, hvem som hadde snakket med barnet på forhånd og hvem barnet først fortalte om hendelsen til.11

Videre er det viktig at man også i selve bevisførselen påpeker om det foreligger eventuell påvirkning av forklaringen. Dette er noe forsvarerne ofte gjør dommerne oppmerksomme på.

Dersom det foreligger tvil tilknyttet mulig påvirkning av forklaringen, kan dette i visse tilfeller være tilstrekkelig til at dommeren finner at beviskravet ikke er oppfylt, slik at frifinnelse blir utfallet.12

På tross av barnets tydelige forklaring i tilrettelagt avhør.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29