Barnas Havarikommisjon 2024 – De minste barnas stemme i rettssystemet

Våre forslag:

Følgende tiltak må bli utredet

Ialle de tilfeller hvor fornærmedes uttalelser kan tolkes til å omfatte straffebud i seksuallovbrudd, kroppskrenkelse, kroppsskade, drap, mishandling i nære relasjoner og kjønnslemlestelse skal tilrettelagt avhør eller undersøkelse ved Barnehuset gjennomføres før avgjørelse om påtalebeslutning fattes (straffeloven kapittel 26, §§ 271, 272, 273, 275, 282 og 284).

Undersøkelser ved Barnehuset må utvides til å også kunne omfatte medisinske undersøkelser, herunder både fysiske og psykiske undersøkelser. Slike undersøkelser må kunne gjennomføres som substitutt for tilrettelagt avhør når barnet er for ungt til å gjennomføre tilrettelagt avhør.

Barnehuset må også avhøre barna under 4 år. De kan uttrykke seg på andre måter. I tillegg kan Barnehuset ta grundige medisinske undersøkelser og andre observasjoner som kan være avgjørende.

Regler om fritak fra vitneplikt for barn må utredes med tanke på større beskyttelse av de barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep (straffeprosessloven § 122 og 123).

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29