HjemFNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Stine Sofies Stiftelse bidrar til bærekraft på ett område: fred og rettferdighet. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår mye arbeid også her, spesielt på klima og utslipp. Dessverre anerkjenner ikke FNs bærekraftsmål det som viktig nok å sette inn mer kraft mot bekjempelsen av det store folkehelseproblemet vold og overgrep mot barn er. Det burde absolutt ha vært et delmål å bekjempe vold og overgrep mot barn både internasjonalt og nasjonalt under mål 3: God helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål

Men ikke bare med henblikk på folkehelsen er voldelighet som rammer barn et viktig tema innenfor rammen av tiltak for fremtidig bærekraft i verdens samfunn. Det gjelder vel så mye med tanke på samfunnshelsen og samfunnsstabiliteten. I samfunn der utøvelse av vold mot barn tolereres, respekteres ikke noen av de mest grunnleggende menneskerettigheter. Slik voldelighet vitner om strukturelt betinget forakt for menneskers ukrenkelighet. Utøverne av denne volden bidrar ikke bare til at de krenkede mister sin livsnødvendige trygghet i tilværelsen. De skaper også generell utrygghet, angst og mistillit mellom mennesker. Voldelighet mot barn vitner om voldsberedskap i enkelte grupper eller i hele samfunnet som er knyttet til hierarkiske strukturer, maktmisbruk, illegal aktivitet og brutalitet. Disse fenomener er nært forbundet med svart økonomi relatert til kriminalitet som destabiliserer et samfunn og gir destruktive krefter et spillerom. Ustabile samfunn truer verdensfreden.

Forekomsten av vold mot barn er, men andre ord, en indikator for et samfunns latente eller åpenbare instabilitet som innebærer at alle andre bærekraftsmål er i fare for ikke å bli realiserbare.

På nasjonalt nivå bidrar Stine Sofies Stiftelse med følgende bærekraftsmål:

Mål 16: Fred og rettferdighet og velfungerende institusjoner. Dette ved å sørge for rettsvern for barn og unge og bygge velfungerende, ansvarlig og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

16.2 – Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.

16.3 – Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle.

16.7 – Sikre lydhøre, inkluderende, deltakerbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

Dette gjøres ved å arbeide for en barndom uten vold og overgrep i et livsløpsperspektiv for å forebygge og avdekke vold mot barn, samt ivaretagelse av det voldsutsatte barnet, deres pårørende og etterlatte. Vi har iverksatt og vi videreutvikler helt konkrete tiltak med blant annet: Livsløpsprogrammet, Stine Sofie Senteret og juridisk veiledningstjeneste. Vi arbeider rettspolitisk for å styrke rettsikkerheten til volds- og overgrepsutsatte barn og deres trygge omsorgspersoner.

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.