HjemPersonvernerklæring

Personvernerklæring

Dette er generell informasjon om hvordan Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger. At vi behandler personopplysningene dine betyr at vi blant annet samler inn, registrerer og lagrer opplysninger du har gitt oss når du har vært i kontakt med oss.

Det er en rekke krav til hvordan opplysningene dine skal behandles for å ivareta ditt personvern på en lovlig og sikker måte. Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter det gir deg at vi gjør det.

Før du leser videre ønsker vi at du skal vite at Stine Sofies Stiftelse er avhengig av tillit hos våre givere, relevante fagmiljø, offentlige bidragsytere og samfunnet generelt, men aller mest skal vi å ha tillit hos barn og unge som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi skal ivareta denne tilliten ved å behandle personopplysninger lovlig og med respekt for de registrerte. Dette innebærer at vi har gode, oppdaterte og tilstrekkelige rutiner for behandlingen av personopplysninger, og at dette er et fokusområde i vår organisasjon. For Stine Sofies Stiftelse er det viktig at personopplysninger behandles på en måte som sikrer at de grunnleggende personvernprinsippene ivaretas.

1. Hvorfor behandler Stine Sofies Stiftelse personopplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger fordi du har vært i kontakt med oss i forbindelse med:

Oppsummert innebærer dette at Stine Sofies Stiftelse kun behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir stiftelsen adgang til slik behandling, der de som kontakter oss har samtykket til dette, eller dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for stiftelsen.

2. Hvor henter Stine Sofies Stiftelse personopplysningene om deg fra?

For det aller meste behandler vi personopplysninger du gir direkte til oss. Som vi har forklart i punkt 1, gir du oss for eksempel personopplysninger når du tar kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp, eller når du gir oss en gave.

Noen ganger ber vi andre om dine personopplysninger, men ikke uten at du har sagt det er greit først.

3. Hvilke personopplysninger behandler Stine Sofies Stiftelse om deg?

Hva slags personopplysninger Stine Sofies Stiftelse behandler om deg avhenger av hvordan du er kommet i kontakt med oss.

Personopplysningene vi behandler er typisk:

4. Hvordan behandler Stine Sofies Stiftelse dine personopplysninger?

Hvordan vi kan behandle dine personopplysninger følger strenge lover og regler. Stine Sofies Stiftelse må følge den norske personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 når vi behandler dine personopplysninger.

Hva vi gjør med dine personopplysninger avhenger av hvorfor du har kontaktet oss:

5. Hvordan tar Stine Sofies Stiftelse vare på personopplysningene dine?

Vi beskytter dine personopplysninger på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, passord og ved å kontrollere hvem som har tilgang til bygningene våre. Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine, og vi sikrer at våre ansatte bare behandler personopplysninger i datasystemene på en lovlig måte.

6. Hvem kan få utlevert dine personopplysninger fra Stine Sofies Stiftelse?

Som hovedregel gir vi ikke dine personopplysninger til noen andre uten at du sier det er greit.

Men, det er noen viktige unntak fra dette:

Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.

7. Stine Sofies Stiftelses bruk av databehandlere

I noen tilfeller bruker Stine Sofies Stiftelse andre virksomheter til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne – det vil si at vi bruker databehandlere. Databehandlerne kan være leverandører av systemer som e-postklient, systemene hvor vi laster opp opplysninger om giverne våre og skyløsninger hvor vi kan lagre opplysningene vi får fra dere som spør oss om hjelp.

At andre hjelper til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne regnes ikke som å utlevere personopplysninger.

Siden databehandlerne behandler personopplysninger på vegne av oss, passer vi på å ha avtaler som sikrer at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket og de kravene stiftelsen stiller til behandling av personopplysninger. Vi stiller de samme kravene til at databehandlerne skal behandle personopplysningene lovlig og med respekt, som vi gjør til oss selv.

Dersom du lurer på hvilke av våre databehandlere som behandler personopplysninger om deg kan du ta kontakt med vårt personvernombud, Jennifer Gladstad på post@stinesofiesstiftelse.no eller 37294090.

8. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Stine Sofies Stiftelse oppbevarer personopplysningene dine så lenge vi har gyldig formål og behandlingsgrunnlag til å behandle opplysningene. Dette betyr for eksempel at dersom vi behandler personopplysninger om deg fordi du har samtykket til at vi kan gjøre det, må vi slette eller anonymisere personopplysningene dersom du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningen. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt. Dette gjelder med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for Stine Sofies Stiftelse skal slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til den registrerte. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.

9. Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene Stine Sofies Stiftelse behandler om deg?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Stine Sofies Stiftelse ved daglig leder Kristin Stokke.

Kontaktinformasjonen til Stine Sofies Stiftelse er:

Adr.:Stine Sofies Stiftelse
Østerhusmonen 35
4879 Grimstad

E-post: post@stinesofiesstiftelse.no
Tlf.:37294090
Org.nr.:982 820 898 MVA

I tillegg har vi opprettet et personvernombud som du kan kontakt hvis du har spørsmål om personvern i Stine Sofies Stiftelse, ønsker å få informasjon om opplysninger vi har registrert om deg, eller vil be oss om å rette feil.

Vårt personvernombud er Jennifer Gladstad, og han kan kontaktes på post@stinesofiesstiftelse.no eller 37294090.

10. Hvilke rettigheter har du når vi behandler personopplysninger om deg?

Reglene om personvern skal sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker måte. I tillegg gir disse reglene deg noen viktige rettigheter som vi må oppfylle når vi behandler personopplysninger om deg.

For det første har du rett på innsyn i hvilke personopplysninger Stine Sofies Stiftelse har registrert om deg. Dette innebærer at du har rett til å få informasjon om:

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi har lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Det er også unntak for opplysninger som kun finnes i våre interne saksforberedende dokumenter eller der hvor unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

I tillegg til innsynsretten har du flere andre viktige rettigheter:

For å benytte deg av dine rettigheter, kan du ta kontakt med vårt personvernombud Jennifer Gladstad på post@stinesofiesstiftelse.no eller 37 29 40 90. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. For at vi skal kunne svare på din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Dersom du opplever at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med regelverket, eller vi ikke oppfyller dine rettigheter, har du mulighet til å klage. Du kan kontakte vårt personvernombud Jennifer Gladstad på post@stinesofiesstiftelse.no eller 37 29 40 90 dersom du har spørsmål, eller du kan sende klagen direkte til ham. Du kan også sende eventuelle klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

11. Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få kunnskap om hvordan du bruker nettsidene og appene våre. Informasjonen bruker vi for å forbedre og videreutvikle brukeropplevelsen. Denne type informasjon kan for eksempel være informasjon om hvordan du havnet på siden vår, og hvordan du navigerer rundt på siden. Vi bruker Google Analytics og Firebase for å analysere besøksdata. Informasjonen som samles inn via Google Analytics og Firebase lagres på Googles servere, og er i så måte underlagt Googles retningslinjer for personvern. Vi har også installert Facebook sin pixel på nettsidene og appene våre. Også den gir oss informasjon som bidrar til at vi kan optimalisere nettsidene og appene, og vise deg annonser du kan være interessert i.

12. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Først publisert: 06.07.18
Sist endret: 20.06.24 (endring av personvernombud og daglig leder)

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.