Barnas Havarikommisjon 2024 – Vold mot de minste

Konklusjon

VÅRE FORSLAG
Obligatorisk dødsstedsundersøkelse
Tverrfaglig sammensatte team
Felles forskrift for helse, politi og barnevern

7.4.4.1 Obligatorisk undersøkelse

Vår vurdering er at Grunnloven § 102 åpner for en obligatorisk dødsstedsundersøkelse der barn dør plutselig og uventet i et hjem. Det er i tillegg nødvendig å innføre obligatorisk dødsstedsundersøkelse for et legitimt og viktig formål («pressing social need», jf. EMK art. 8).

Det er nødvendig for å sikre det døde barnet et bedre rettsvern.

Det er nødvendig for de barna som i dag lever i hjem med høy risiko for å bli utsatt for alvorlig vold.

7.4.4.2 Nødvendig for foreldre

En obligatorisk undersøkelse vil være lik for alle. Ingen trenger å oppleve seg mer mistenkt enn andre. De slipper å ta stilling til om de vil samtykke.

De fleste foreldre har intet å frykte. De får mer informasjon som kan gi trygghet og trøst.

Det er også nødvendig for de foreldrene som har utøvd vold. Det kan bli lettere å erkjenne skyld og sone sin straff. Og ikke minst er det viktig at bedre og tidligere undersøkelser også kan bidra til at ingen blir anklaget for en urett de ikke har begått.

Det er nødvendig for oss som samfunn. Vi kan ikke la det forbli skjult dersom barn er utsatt for alvorlig vold eller drap i sitt

eget hjem. Det er nødvendig for å få mer kunnskap, slik at vi kan forebygge og forhindre at flere små barn dør.

7.4.4.3 Sammensetning av team

Det er uansett viktig at foreldrene blir ivaretatt best mulig. Undersøkelsen må gjennomføres på en mest mulig hensynsfull måte, med respekt for foreldrene, barnet og familien. Det stiller store krav til de som skal delta i undersøkelsen, både i det å møte andre i krise og sorg, samt god fagkunnskap.

Det frivillige teamet består i dag av helsepersonell, fortrinnsvis den legen som har obdusert barnet, og en person med politifaglig undersøkelseskompetanse. Vi foreslår et nytt obligatorisk team som består av helsepersonell (psykolog eller spesialsykepleier) og politi (inkludert krimtekniker for grundig undersøkelse). I tillegg foreslår vi at det bør være en representant fra for eksempel barnevernstjenesten som har hovedfokus på å ivareta foreldrene. Undersøkelsen må gjennomføres så skånsomt som omstendighetene tillater, blant annet uten bruk av uniformert politi.

7.4.4.4 Felles forskrift

Teamet må samarbeide og ha felles forståelse for roller og ansvar. Det foreslås derfor at det utarbeides en felles forskrift med hjemmel i ulike lover.

7.4.4.5 Endring i lovtekst

Påtaleinstruksen § 13-2 tredje ledd gjelder obligatorisk sakkyndig likundersøkelse ved uventet barnedød, og står i et kapittel om sakkyndig likundersøkelse.

En etterforskningsplikt med obligatorisk dødsstedsundersøkelse må også hjemles i lov. Endringen bør derfor gjennomføres ved at straffeprosessloven § 224 fjerde ledd annet punktum oppheves, og at det vedtas et nytt § 224 femte ledd med følgende ordlyd:

Når et barn under 18 år dør plutselig og uventet skal det foretas etterforskning om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Etterforskningen skal omfatte en dødsstedsundersøkelse.

Dødsstedsundersøkelsen skal gjennomføres i samarbeid med politi, helsetjenesten og barnevernstjenesten.

Det skal utarbeides en felles forskrift og rutiner for gjennomføring av dødsstedsundersøkelser med hjemmel
i helselov, straffeprosesslov/politilov og barnevernlov.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29