Barnas Havarikommisjon 2024 – Nøkkeltall – De minste barna

Nøkkeltall – De minste barna

300 små barn i Norge under 4 år dør hvert år. I underkant av 200 av disse er dødfødsler. Sykdom er den vanligste årsaken til disse dødsfallene. I tillegg kommer krybbedød, ulykker og fødselskomplikasjoner.

De fleste dødsfallene skjer i løpet av barnets første fire leveuker. Noen av disse barna dør rett etter fødselen, og andre barn dør etter perioder på respirator og etter forsøk på gjenopplivning.

Om lag 50 barn i Norge dør i løpet av sin første leveuke.

Alvorlig vold mot barn

I 2019 ga Kripos ut rapporten Alvorlig vold mot barn. Rapporten er en systematisk gjennomgang av et utvalg saker med de mest alvorlige tilfellene av vold mot de aller yngste barna:

Av de 90 barna som er fornærmede, var over halvparten fem måneder eller yngre, og en fjerdedel var to måneder eller yngre, da skaden ble avdekket.

Ulike former for bruddskader, inkludert brudd i hodeskallen, var den vanligste formen for skade, etterfulgt av hodeskader som antas å skyldes voldsom risting.

En tredjedel hadde en form for helseproblem, enten medfødt sykdom eller vansker knyttet til søvn, gråt og matinntak.

I hovedsak er det barnas foreldre som er anmeldt for voldsutøvelse. Omtrent like mange fedre som mødre. Det er nesten alltid barnets egne foreldre som tar barnet med til lege eller legevakt. Helsepersonell varsler deretter politiet ved mistanke om påført vold.

Kun 2 av de 90 anmeldte sakene ble avdekket gjennom en ordinær helseundersøkelse på en helsestasjon.

Partnervold

Noen studier viser at partnervold øker risikoen for at barna også utsettes for vold. I en studie så man at så mange som 40 % av barn som eksponeres for vold mellom foreldre, selv utsettes for fysisk vold.2

Om lag 2 % av barnebefolkningen utsettes for høyfrekvent vold av en voksen i familien, og hvert tiende barn har vært vitne til fysisk vold mellom foreldre.

Vold i svangerskapet

I løpet av svangerskapet kan det ufødte barnet bli rammet av volden direkte gjennom spark og slag mot morens mage, eller indirekte gjennom hennes stressreaksjoner. Forskning tyder på at når gravide blir, eller har blitt utsatt for vold, vil dette kunne føre til nedsatt helse og livskvalitet for barnet, etter at det er født og i livsløpet fremover. Det trengs ytterligere forskning for å klarlegge hvilke konsekvenser slik vold har for barna.

Vold i svangerskapet i Norge
4 % fysisk vold
24 % voldserfaringer

Om lag 4 % av kvinner som har født barn rapporterer at de utsettes for vold under svangerskapet. Graviditet beskytter ikke mot partnervold, og felles barn4 øker faren for at kvinner også utsettes for vold etter bruddet.

Aktuelle lenker
Alvorlig vold mot barn – Kripos 2019
Vold i svangerskapet – Helsedirektoratet 2023
Vold i parforhold – Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen og Berit Schei (2005)

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29