Barnas Havarikommisjon 2024 – Nøkkeltall

Nøkkeltall

Omfang av vold

1 av 20 barn og unge har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp.

1 av 5 har opplevd mindre alvorlig fysisk vold i oppveksten, som for eksempel lugging, klyping eller klaps med flat hånd.

1 av 5 har opplevd psykisk vold fra foreldre, altså gjentatte tilfeller av psykiske krenkelser. Flere jenter enn gutter har opplevd psykisk vold. 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen

Partnervold

Like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold (kløpet, klort, lugget). Flere kvinner enn menn rapporterer om alvorlig vold som spark, kvelertak og bank (kvinner 8,2 %, menn 1,9 %) 1. 2 av 3 som er utsatt for
alvorlig vold fra partner er også utsatt for kontrollerende adferd (både kvinner og menn).

Barn som er vitne til vold

Om lag 60 % av barna som kommer til Stine Sofie Senteret har vært vitne til vold i nære relasjoner.

Barn på krisesenter

1 442 barn bodde på et krisesenter i 2021.

Sentrene sendte bekymringsmelding til barnevernet for 2 av 3 barn som ble tatt med tilbake til voldsutøver. Ved 3 av 10 krisesenteropphold der voldsutøver var barnets mor eller far, hadde barnet samvær med voldsutøveren i løpet av oppholdet.

Henlagte saker hos politiet

Tall fra SSB viser at 55,5 % av alle anmeldelser av familievold er avgjort uten at rettssystemet har utpekt en eller flere gjerningspersoner. 7 % av alle anmeldelser av familievold er avvist som ikke-lovbrudd. 55 % av alle anmeldelser av mishandling i nære relasjoner, og 38 % av anmeldelsene av andre typer familievold, er henlagt på grunn av manglende bevis.

Det har vært en nedgang i antall tilfeller av anmeldt vold i nære relasjoner

Aktuelle lenker:
Omfang av vold (2019)
Partnervold (2021)
Vitne til vold (2019)
Anmeldt vold (2022)
Henlagte saker

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29