Vold og overgrep mot barn

Fysisk vold

Fysisk vold er når noen slår, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som påfører et barn smerte eller skade. I følge en studie har 21 % av ungdom i Norge opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten.

Les mer

Psykisk vold

Psykisk vold kan være litt vanskelig å forklare. Det er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysiske. Studier viser at 10 % av jentene og 3 % av guttene har opplevd psykisk vold fra foresatte.

Les mer

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er når barn og unge involveres i seksuelle handlinger de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Mer enn en 1 av 5 kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år.

Les mer

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt er å forsømme å dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare. Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgivers side.

Les mer

Nettovergrep

Digital vold kalles ofte nettovergrep. Overgripere misbruker internett til å komme i kontakt med barn. Det kan føre til krenkelser på nettet og fysiske overgrep. Ofte er handlingene straffbare.

Les mer

Konsekvenser av vold og overgrep

Konsekvensene av å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få betydelige konsekvenser på tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet.

Les mer

Spørsmål og svar

Mange opplever det som krevende å snakke om vold og overgrep, og ofte har både barn og voksne spørsmål de ikke vet svaret på. Det kommer flere spørsmål og svar etterhvert.

10 % av alle barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form. I gjennomsnitt er det to i hver klasse.

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av vold mot barn..

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av overgrep mot barn..

Det finnes mange guider, anbefalinger og føringer for hva man skal se etter - både når det gjelder adferdsendring og på fysiske kjennetegn. Det viktigste er at vi som voksne kjenner på magefølelsen og tør å gjøre noe. Når magefølelsen sier at et barn ikke har det greit, så skal man ta seg tid til å snakke med barnet. Spør om hvordan det er hjemme, om mamma og pappa, hvorfor de er lei seg, om det er noen som gjør de vondt osv. Deretter må man varsle barnevern eller politi dersom barnet forteller om vold, overgrep, omsorgssvikt eller annet. 

Det er allikevel noen tegn som gjør at man skal være ekstra på vakt. Blåmerker på de alle minste barna, merker/ blåmerker med spesielle mønstre, gjentatte merker, brå adferdsendring eller adferd som gjør at du stopper opp å undrer. Still de spørsmålene som vi voksne kanskje synes er vanskelige, for de barna som lever med vold og overgrep vil og ønsker at noen trygge voksne spør nettopp disse spørsmålene. 

Om man fortsatt er i tvil så er det å søke hjelp det lureste man gjør. 

Dersom du eller noen du kjenner opplever vonde ting som vold eller seksuelle overgrep, så er det viktig å si ifra til en voksen man stoler på eller ringe politiet eller Alarmtelefonen 116 111. Mange barn tror at voksne vet alt som skjer med barna, men det er ikke alltid sånn. Derfor er det viktig å si fra slik at andre voksne kan hjelpe både barnet og den voksne som gjør at barnet har det vondt. Her kan du lese mer om Alarmtelefonen 116 111.

Fant du ikke svaret på det du lurte på? Da kan du selvsagt ta kontakt med oss, men du kan også besøke e-læringsverktøyet www.jegvilvite.no. Der kan både barn og voksne finne svar på spørsmål om vold og overgrep.

Besøk www.jegvilvite.no

Eksterne ressurser

Alarmtelefonen 116 123

Alarmtelefonen 116 111 er et sted barn og unge kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Telefonen er gratis og blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Også voksne som er bekymret kan ringe.

Les mer hos Alarmtelefonen

Kripos - nettpatruljen

Politiets nettpatrulje Kripos er en del av politiets tilstedeværelse på internett. Nettpatruljen vil drive et åpent og forebyggende politiarbeid på en plattform der de møter folk flest. De tar imot informasjon eller tips om kriminalitet på internett. Nettpatruljen er betjent på dagtid, og har en egen Facebook-side.

Les mer hos Kripos

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Hos NKVTS finner du forskning og kunnskap om vold og overgrep.

Les mer hos NKVTS

RVTS

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Les mer hos RVTS

Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vitne til vold eller overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Det er 11 barnehus i Norge.

Les mer hos Statens Barnehus

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du offentlig informasjon om vold og overgrep mot barn og unge. Nettsiden inneholder samtalehjelp for deg som er bekymret for et barn, informasjon om hvordan du melder til barnevernet, og statistikk om vold og overgrep mot barn.

Les mer hos Bufdir

FMSO

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Stiftelsen har 20 tilknyttede sentre og driftes av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra en årlig medlemskontingent.

Les mer hos FMSO

Redd Barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter. De jobber blant annet med vold og overgrep mot barn. JEG ER HER er Redd Barnas nasjonale kampanje mot seksuelle overgrep mot barn, og har som mål å gi alle voksne kunnskap og mot til å forebygge og avdekke overgrep.

Les mer hos Redd Barna

ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt mandat. ATV har 11 kontorer i Norge, og er i hovedsak finansiert gjennom statlige og kommunale tilskudd.

Les mer hos ATV

Utsattmann

På nettsida www.utsattmann.no kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus på gutter/menn. Der kan du lese andre utsattes historier, og det er en spørsmål- og svartjeneste, som kan benyttes anonymt.

Les mer hos Utsattmann.no

Littsint.no

Littsint.no er en side for foreldre som vil jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode som gjør at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. De har en egen app, og på nettsiden kan du også laste ned en gratis e-bok.

Les mer hos Littsint.no

Plikt.no

Avvergingsplikten gjelder oss alle, om vi jobber med mennesker og har taushetsplikt, eller er en privatperson. Denne siden kan være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Les mer på Plikt.no

VOlinjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt. Vold mot eller mellom voksne er også vold mot barnet.

Les mer på VOlinjen.no

dinutvei - nasjonal veiviser

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke etter hjelpetilbud nær der du bor, og få svar på det du lurer på om vold og overgrep i en egen spørsmålstjeneste.

Les mer hos dinutvei

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Da kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Les mer hos politiet.no

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite