HjemRåd og ressurserVitne til vold

Vitne til vold

Å være vitne til vold, også omtalt som erfart vold, er å oppleve vold mellom nære familiemedlemmer. Enkelte forskere betegner det å være vitne til vold mellom foreldre som en form for psykisk vold mot barn. 

I UEVO-undersøkselsen (2019) står det følgende:

«å oppleve vold mellom familiemedlemmer innebærer å enten se eller høre en annen i familien bli utsatt for fysiske og emosjonelle krenkelser. Selv om barnet eller ungdommen selv ikke er utsatt for volden, vil det å i ulik grad bevitne alvorlige krenkelser mot en eller begge av sine omsorgsgivere eller søsken oppleves som uforutsigbart, skremmende og noe barnet i liten grad kan påvirke.»

Det har i den senere tid blitt rettet mer fokus på vold mot dyr i Norge og sammenhengen med annen voldsutøvelse. Mange barn vokser opp med kjæledyr, og blir ofte nært knyttet til familiens kjæledyr. Å oppleve at en voksen hjemme utsetter kjæledyret for vold kan derfor oppleves som skremmende for barnet og potensielt være en indikator på at barnet også har opplevd vold i hjemmet.

I UEVO-studien var det også en tydelig sammenheng mellom å ha sett en voksen hjemme skade kjæledyret og vold mellom foreldrene. Funnene i studien bekrefter funn som tidligere har blitt rapportert i studier om sammenhengen mellom vold mot dyr og barn i andre land.