HjemStine Sofie SenteretTil fagpersoner

Til fagpersoner

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep, og deres søsken og trygge voksne. Deltakerne søker selv om opphold, men må legge ved et følgeskriv fra en fagperson som kjenner barnet og familien fra hjemmesituasjonen.

Illustustrasjon av fagpersoner som verner om en voldsutsatt familie
Henvisere til Stine Sofie Senteret kan være alt fra ansatte innen barnvernet, BUP, og krisesenter til leger, advokater, lærere og helsesykepleiere. Felles for dem alle er at de kjenner familiens historie.

Styrke motstandskraften til voldsutsatte barn

I Norge finnes flere lærings- og mestringssentre for barn med ulike diagnoser. Tanken bak disse tilbudene er at om pasient og pårørende får tilstrekkelig kunnskap om tilstanden, vil evnen til å mestre hverdagen blir større og graden av lidelse mindre. Vi har samme tanker om tilbudet på Stine Sofie Senteret: Vi ønsker å styrke kompetansen til voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner gjennom tilrettelagte kursopphold, der læring, mestringsfokuserte aktiviteter og gode opplevelser står sentralt.

De opplevelsene som volds- og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner får gjennom opphold ved Stine Sofie Senteret, er helt uvurderlig.

Bistandsadvokat som har skrevet følgeskriv for en familie.

Veien mot en tryggere barndom

Når barn og unge utsettes for vold, overgrep, eller er vitne til vold i nære relasjoner, har dette stor innvirkning på barnet og den rammede familien. Ikke bare er det utsatte barnet i risikosonen for å utvikle senskader, ofte blir hele familier rammet på en eller flere måter. Barna er avhengig av gode omsorgspersoner som kan trygge, støtte, oppmuntre og være glad i dem. Likeledes er de voksne avhengig av støtte og økt kunnskap om hvilke konsekvenser vold og overgrep fører med seg. Gitt slike forhold kan barn klare seg bra i livet, til tross for en dårlig start. Ved Stine Sofie Senteret er vi av den oppfatning at det aldri er for sent å starte veien mot en ny og tryggere barndom.

Voldsbevisst omsorg

På Stine Sofie Senteret har vi fokus på å bidra til å øke omsorgspersonenes kompetanse i foreldrerollen. Det kan til tider være meget krevende å være omsorgsperson til et barn som har opplevd vold eller overgrep. Smertene til barnet kan komme til syne på mange ulike, og til dels uforståelige måter, og kan resultere i et negativt samspill der både barnet og den voksne opplever at de ikke mestrer familielivet.

Gjennom undervisning og ulike aktiviteter ønsker vi å bidra til at omsorgspersonene lærer om betydningen av trygge rammer for barnet. Det er ikke alene nok å gi god oppfølging til et barn, hvis de voksne rundt ikke deler den samme kunnskapen om hva vold og overgrep fører med seg. Et opphold på Stine Sofie Senteret består derfor i opplæring av den traumatiserte hjernens fungering og voldens påvirkning på den, gjenkjenning av smerteuttrykk, samregulering, og sist men ikke minst, betydningen av lek for god utvikling.

Alle de overnevnte temaene inngår i et oppholds kursinnhold.

Undervisning og læring

Barna som deltar på senteret får funksjons- og alderstilpasset undervisning om hjernen, måter å reagere på og ulike teknikker for regulering. Samtidig får de gjennom hele uken mulighet til å utfordre seg både fysisk og kreativt. Undervisningen foregår i små korte sekvenser og vi bruker visuelle virkemidler som film, musikk, avslapningsøvelser, skuespill og turer i uteområdet for å forsterke innlæringen. Opplegget er lekent og positivt ladet, med fokus på mestring. Samlingene forgår hovedsakelig i grupper, men enkelte barn trenger noen pauser fra samværet, og dette tas det naturlig nok hensyn til. Det er en grunnleggende holdning hos oss som jobber her at alle tilbud og aktiviteter ved Stine Sofie Senteret skal ha en overføringverdi til hjemmet. Dette for å sikre at det vi påbegynner her kan leve videre og forsterkes i hjemmesituasjonen etter endt opphold.

Alle ansatte på senteret har vært gjennom omfattende opplæring med fokus på voldsbevisst omsorg. Dette ligger som et fundament for all virksomhet hos oss, og alle barn som kommer til senteret skal oppleve å bli møtt med vennlighet og raushet fra de ansatte.