HjemAktueltDette skjedde i 2023

Dette skjedde i 2023

Vi i Stine Sofies Stiftelse jobber hver dag for at alle barn skal ha en barndom uten vold og overgrep. Her kan du lese mer om noe av det som har skjedd, og saker som vi har jobbet spesielt med, i løpet av året som har gått.Stine Sofie Senteret

I løpet av 2023 har i overkant av 250 familier gjennomført en uke med mestring, lek og læring på Stine Sofie Senteret. Nesten 500 barn og ungdom har oppdaget nye sider ved seg selv, fått nye venner og følt seg trygge sammen med andre i lignende situasjoner. 

Trippel S-studien 

Trippel S-studien er en langtidsstudie som skal følge deltakere på senteret over mange år. Studien har nå samlet inn data fra over 250 ungdommer og 450 foreldre som har vært på opphold på Stine Sofie Senteret. De har bidratt med viktig informasjon som skal brukes for å gi oss mer kunnskap om hvordan vi bedre kan hjelpe i fremtiden. Studien er unik og kommer til å være et viktig bidrag i arbeidet vårt videre. Vi vil fortsette å samle inn informasjon fram til og med 2025. 

«Barnas Havarikommisjon»

I januar 2023 lanserte vi for første gang Barnas Havarikommisjon, en årlig rapport som retter søkelyset på rettsikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep. Rapporten inneholder forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres, og som vil styrke rettsikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep. 

Rapporten er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein. Advokatfirmaet bistår med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn. 

Stine Sofie Barnehagepakke 

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Ved årsslutt har flere enn 1 100 barnehager i Norge gjennomført opplæringen. Vi fortsetter også forskingssamarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) hvor 240 barnehager deltar fra Vestfold og Telemark samt Innlandet. 

Stine Sofie Hverdagspakke

Stine Sofie Hverdagspakke har vi utviklet en modell for oppfølging av familier etter at de har vært på Stine Sofie Senteret. I vårt pilotprosjekt har vi, i samarbeid med Kristiansand, Lillesand, Bodø og Arendal kommune, blant annet pilotert rollen som Hverdagskoordinator. 

Resultatene fra pilotprosjektet ble lagt frem under Arendalsuka 2023, og vil bli brukt til å sette søkelys på viktigheten og behovet for god ivaretakelse av familiene der de bor.

Stine Sofie Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke er et universelt informasjonsprogram som skal gi støtte og verktøy til blivende og nybakte foreldre. I år passerte vi en milepæl da flere enn 90 % av landets helsestasjoner og sykehus bestiller materiellet til sine arbeidsplasser hvor de gjennomfører viktige samtaler med foreldrene.

I juni arrangerte vi også den første nasjonale erfaringskonferanse for ressurspersoner av Stine Sofie Foreldrepakke. Dette er ansatte som har et spesielt ansvar for å følge opp at informasjonsprogrammet brukes på en systematisk måte. Her kom blant annet Kåre Svang fra Kripos med en viktig oppfordring til nøkkelpersonell. 

Vi startet også opp et eget forskingssamarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) i Bergen. Målet er å undersøke om systematisk bruk av informasjonsprogrammet gjør foreldrene tryggere i den nye rollen sin. 

Stine Sofie Barnerettspris

Vi delte ut prisen til Porsanger kommune. Med deres evne og vilje har de sørget for et unikt samhandlingssystem for forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Deres arbeid vil uten tvil bidra til å redde liv og helse, heter det i juryens begrunnelse for utdelingen av Stine Sofie Barnerettspris 2023 til Porsanger kommune. Gratulerer med fortjent pris! 

Nedleggelse av Operasjon Spiderweb

Politiet i sør-vest politidistrikt la, i oktober 2023, ned Operasjon Spiderweb, en spesialgruppe som skal forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergreptssaker for retten. 

Vi engasjerte oss tidlig i denne saken, og var aktivt inne i debatten. Vi i Stine Sofies Stiftelse mener det er uholdbart at barns rettsikkerhet nok en gang ser ut til å gå på bekostning av regjeringens distriktspolitikk. 

Juridisk veiledningstjeneste 

I 2023 har vi gitt veiledning i over 300 saker som omfatter over 600 barn. 

Høringer i 2023

Gjennom året har vi levert inn flere høringsinnspill. Blant annet har vi gitt innspill til forskrift til voldserstatningsloven, NOU 2023:7 – barnevernsutvalget Trygg barndom, sikker fremtid – gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, NOU 2022:21 – strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten.