Psykisk vold


Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysisk i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på. Også vitne til vold og latent vold.


Psykisk vold

Psykisk vold viser til omsorgsgiveratferd som formidler til et barn at han eller hun er verdiløs, mangelfull, uelsket, uønsket, i fare, eller kun verdifull i den grad hun eller han oppfyller andres behov (WHO). NKVTS har operasjonalisert det som gjentatte opplevelser av å bli gjort narr av, ydmyket eller ignorert av sine foreldre eller foresatte.


Vitne til vold

Å oppleve vold mellom foreldre. Enkelte forskere betegner det å være vitne til vold mellom foreldre som en form for psykisk vold mot barn (Øverlien, 2012).


Latent vold

Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Det vil si at muligheten og risikoen for at ny vold kan oppstå, styrer noens handlinger. Latent vold medfører slik strategisk atferd for å unngå ny vold.


OMFANG AV PSYKISK VOLD MOT BARN

I Mossige og Stefansen (2016) sin studie av 18-19-åringers erfaring med vold og overgrep finner de at 8 % har erfart vold mellom foreldrene sine. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene, og det er en sammenheng mellom dårlige levekår og partnervold. Volden rammer oftere mor enn far.

En studie av unge i alderen 16-17 år fant at 10 % av jentene og 3 % av guttene hadde opplevd psykisk vold fra foresatte (Myhre, Thoresen og Hjemdal, 2015). I en studie av voksne svarte 15 % av kvinnene og 11 % av mennene at de hadde opplevd psykisk vold fra en foresatt i oppveksten (Thoresen og Hjemdal, 2014).


Kilder

World Health Organization (WHO), Definitions and typology of violence. Hentet fra http://www.who.int/violencepre...(27.5.2018)

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (NKVTS Rapport nr. 1, 2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Myhre, M. C., Thoresen, S., og Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. (NKVTS Rapport nr. 1, 2015). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Mossige, S. og Stefansen, K. (red.). 2016. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. (NOVA Rapport nr. 5, 2016). Oslo: Norsk institutt for forskning på oppvekst, aldring og velferd.

Øverlien C. (2012). Vold i hjemmet – barns strategier, Universitetsforlaget.