HjemAktueltAnmeldelse av Sør-Øst politidistrikt

Anmeldelse av Sør-Øst politidistrikt

Bakgrunnen for anmeldelsen er brudd på tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil i forbindelse med manglende oppfølging av et tips om nettovergrep. I mellomtiden ble ytterligere 44 barn utsatt for nettovergrep.

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Gorm Kallestad (NTB)

Stine Sofies Stiftelse har i dag 21. februar 2024, anmeldt Sør-Øst politidistrikt ved politimester Ole B. Sæverud.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at vi i stiftelsen mener forholdet bryter med barns grunnleggende rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og at Stine Sofies Stiftelse av samfunnsmessig hensyn har grunnlag for å inngi anmeldelse. 

Stine Sofies Stiftelse mener Sør-Øst politidistrikt har gjort tjenestefeil eller grov uaktsomme tjenestefeil, jf. strl. § 171 eller § 172, da politidistriktet ikke har sørget for riktig prioritering da de fikk kjennskap til tipset om mulig nettovergrep. Dette fikk alvorlige konsekvenser for 44 barn før det ble foretatt en pågripelse i saken. 

Vår gjennomgang av tilgjengelig informasjon viser dette hendelsesforløpet


Alvorlige konsekvenser for 44 barn

I anmeldelsen viser vi til

FNs barnekonvensjon art. 19 som forplikter Norge til å treffe egnede tiltak for å beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk.

Det vises også til den generelle avvergingsplikten i strl. § 196 hvor blant annet brudd på strl. § 299 er nevnt som et av lovbruddene hvor avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.

Prioritert sakstype fra riksadvokaten

Vold mot barn og alvorlige seksuallovbrudd, herunder internettrelaterte overgrep mot barn, er to av de fire høyest prioriterte sakstypene, ifølge rundskriv fra riksadvokaten 22/252, og særlig kapittel V – Prioriteringer ved iverksettelse og gjennomføring av etterforskning, som var gjeldende mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2022. 

Det er på denne bakgrunnen vi mener at Sør-Øst politidistrikt ikke har sørget for riktig prioritering, og således har gjort seg skyldige i brudd på strl. § 171, subsidiært § 172, hhv. tjenestefeil eller grovt uaktsomt tjenestefeil.

Bakgrunn for saken

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.