Forskning og utvikling

Stine Sofies Stiftelse har gjennom flere år vært en viktig nasjonal aktør i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Nå skal vi bruke vår posisjon til å jobbe med forskning og utvikling (FoU), for å i større grad kunne dokumentere og formidle kunnskap fra Stine Sofie Senteret og de ulike tiltakene stiftelsen driver.

Barn som opplever vold og seksuelle overgrep er i høyrisikogruppen for et strevsomt liv, både psykisk og fysisk, dersom ikke nødvendige tiltak settes inn. Fagmiljøene og hjelpeapparatet har høy kunnskap om konsekvensene av vold og overgrep, men det er fremdeles store utfordringer knyttet til forebygging og avdekking. Et hinder er manglende helhetstenkning i hjelpeapparatet, i tillegg til at livsløpsperspektivet er mangelfullt. Utfordringer senere i livet ses i for liten grad i sammenheng med vold og overgrep i barndommen.

Vi vet for lite

I dag vet vi for lite om omfanget av vold og overgrep mot barn, og det er mangelfull kunnskap om hjelpebehovet, og om møtet med hjelpeapparatet. Her har Stine Sofies Stiftelse en unik mulighet til å bidra med kunnskap og med påvirkningsarbeid. Vi har som ambisjon å være et sterkt fagmiljø som gir et faglig godt til tilbud til utsatte barn og unge, samtidig som vi skal bidra til at utsatte grupper får et mer helhetlig tilbud. Barn som er utsatt må gis muligheten til å få et voksenliv som bidrar til å bryte overføringen av vold og overgrep mellom generasjoner.

På et overordnet nivå kan stiftelsens FoU-arbeid oppsummeres i følgende punkter:

Les også

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no