Nasjonale retningslinjer


De nasjonale retningslinjene som Helsedirektoratet er ansvarlige for, skal sikre god og lik kvalitet i omsorgen som blir tilbudt blivende- og nybakte familier. Uansett hvor de bor, eller hvem som er ansvarlig for oppfølgingen i hver enkelt kommune, viser retningslinjene hva som er god praksis.

Det er særlig innenfor feltene psykisk helse og vold at Stine Sofie Foreldrepakke tar opp temaer som allerede er nedfelt i de nasjonale retningslinjene, både for svangerskap, barsel og helsestasjon. Ved å bruke temafilmene og appens innhold aktivt, vil man svare ut mange av anbefalingene som er gitt i retningslinjene.

Typiske utfordringer rundt gråt, søvn og trygg trøst, men også informasjon rundt amming og flaskemating, vil foreldrene finne i appen. Samspill, hjernebygging og tilknytting blir tematisert i foreldrepakkens siste del. Denne bør gjennomgås med familien når barnet er rundt 3-4 måneder gammelt.

Ved å bruke de 10 smarte tipsene for alle småbarnsforeldre aktivt i veiledning og oppfølging av alle blivende- og nybakte foreldre, vil foreldre være bedre forbedret til å håndtere utfordringene som venter både før og etter fødsel.Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

«Det anbefales at helsepersonell spør alle gravide om vold, både nåværende og tidligere erfaringer».

«Helsepersonell bør gi alle gravide og deres partner informasjon på generelt grunnlag om konsekvenser av vold for helsen og livskvalitet for mor og det ufødte barnet. Der det er naturlig kan kvinnens partner ha samtale med helsepersonell alene»

”I svangerskapsomsorgen er det viktig å kjenne til familiens utfordringer for å gi rett støtte og hjelp. Det kan være viktig å ha oppmerksomhet også på far/partner/medmor - for å hjelpe kvinnen kan det være behov for å også hjelpe far/partner/medmor.”

Nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgenNasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

«Hensikten med undervisning og informasjon er å bidra til at foreldrene mestrer sine roller som foreldre. (...) grunn til å anta at en konkret og saklig informasjon tilpasset foreldrene kan bidra til trygghet og sikkerhet.»

Nasjonal retningslinje for barselomsorgenHelsestasjonsprogrammet

Målet med helsestasjonsprogrammet er

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn far oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonsprogrammet