Dette går pengene til!Støtter du Stine Sofies Stiftelse skal du være sikker på at vi bruker pengene til det beste for formålet. Hver enkelt av oss som jobber i stiftelsen er opptatt av at alt vi gjør - hver dag - skal bidra til visjonen om en barndom uten vold og overgrep.

Som støttespiller, enten gjennom å være Barnerettsfadder, gi en gave eller kjøpe et produkt, bidrar du til at vi kan gjøre litt mer. Den støtten du gir, bruker vi blant annet til dette:


  • Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende.
  • Stine Sofie Barnehagepakke lærer barnehageansatte hva de skal se etter og hvordan de kan hjelpe når de er bekymret for et barn i sin barnehage. Ved årsslutt har flere enn 700 barnehager mottatt undervisningen og sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) forsker vi nå på langtidseffekten av programmet.
  • Stine Sofie Hverdagspakke er en modell vi utvikler for hvordan alle kommuner bedre kan følge opp og hjelpe volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier.
  • Våre jurister gir råd og veiledning til de som mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og til fornærmede, pårørende og etterlatte i krevende situasjoner. Vi har også en egen juridisk veileder og arrangerer et årlig seminar for etterlatte etter drepte barn.
  • Helt siden oppstarten av stiftelsen jobbet for å styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Det gjør vi gjennom å påvirke politikere og politiske prosesser. Vi skal være en modig og kompromissløs stemme i samfunnsdebatten.
  • Vi har en egen forsknings- og utviklingsavdeling som gjennomfører forskningsprosjekter for å få mer kunnskap om hvordan vi kan hjelpe de barna som utsettes for vold og overgrep.
  • Stine Sofie Senteret er et gratis og nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge, og deres trygge voksne. Selv om driften av senteret er finansiert over statsbudsjettet, må alle investeringer finansieres løpende gjennom gaver og innsamlede midler.

Stine Sofies Stiftelse har offentlig støtte til selve driften av Stine Sofie Senteret. I tillegg har vi delfinansiering av enkelte tiltak. Den største andelen av arbeidet for en barndom uten vold og overgrep finansieres gjennom gaver og innsamlede midler fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser, fond og lignende.

Stine Sofies Stiftelse er medlem av Norges Innsamlingsråd. Det bidrar til å gi oss innsamlingsfaglig kompetanse, fremmer etiske normer for innsamling og øker forståelsen blant allmenheten for organisasjoners inntektsskapende arbeid. Vi er også godkjent av Innsamlingskontrollen.

Se hvordan du kan støtte arbeidet!

.