Dette går pengene til!Støtter du Stine Sofies Stiftelse og arbeidet for en barndom uten vold og overgrep, skal du være sikker på at vi bruker pengene til det beste for formålet. Hver enkelt av oss som jobber i stiftelsen er opptatt av at alt vi gjør - hver dag - skal bidra til visjonen om en barndom uten vold og overgrep.

Som støttespiller, enten gjennom å være Barnerettsfadder, gi en gave eller kjøpe et produkt, bidrar du til at vi kan gjøre litt mer. Den støtten du gir, bruker vi blant annet til dette:

  • I stiftelsen har vi tre pedagoger og foredragsholdere. De reiser landet rundt for å snakke med barn i barnehager og skoler om vold og overgrep, om hva som er lov og ikke lov. I tillegg snakker de med de ansatte og med foreldrene, for at de skal vite hva de skal se etter og hva de skal gjøre.
  • Våre jurister gir råd og veiledning til de som mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og til fornærmede, pårørende og etterlatte i krevende situasjoner. Vi har også en egen juridisk veileder og arrangerer et årlig seminar for etterlatte etter drepte barn.
  • Stiftelsen har utviklet Stine Sofie Foreldrepakke som er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende. Samt gi gode råd om hva man kan gjøre når barnet gråter.
  • Helt siden oppstarten av stiftelsen jobbet for å styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Det gjør vi gjennom å påvirke politikere og politiske prosesser. Vi skal være en modig og kompromissløs stemme i samfunnsdebatten.
  • De neste årene vil stiftelsens forsknings- og utviklingsarbeid styrkes i samarbeid med eksterne universitets- og fagmiljøer. Særlig vil forskningsinnsatsen knyttet til ivaretakelse av volds- og overgrepsutsatte barn økes betydelig.
  • Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge, og deres trygge voksne. Selv om driften av senteret er finansiert over statsbudsjettet, må alle investeringer finansieres løpende gjennom gaver og innsamlede midler.

Stine Sofies Stiftelse har offentlig støtte til selve driften av Stine Sofie Senteret. I tillegg har vi delfinansiering av enkelte tiltak. Den største andelen av arbeidet for en barndom uten vold og overgrep finansieres gjennom gaver og innsamlede midler fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser, fond og lignende.

Stine Sofies Stiftelse er medlem av Norges Innsamlingsråd. Det bidrar til å gi oss innsamlingsfaglig kompetanse, fremmer etiske normer for innsamling og øker forståelsen blant allmenheten for organisasjoners inntektsskapende arbeid.

Se hvordan du kan støtte arbeidet!

.


Har du spørsmål om vårt inntektsskapende arbeid? Kontakt leder marked og kommunikasjon, Eva Kvelland på eva@stinesofiesstiftelse.no