Ny rapport avdekker alvorlig vold mot de minste barna

Nylig lanserte Kripos rapporten Alvorlig vold mot små barn. Resultatene er både vonde og viktige: Små barn får alvorlige skader, varige mén eller dør.

Rapporten presenterer resultatene fra den første systematiske gjennomgangen av saker med de mest alvorlige tilfellene av vold mot de minste barna, og tar for seg 90 straffesaker der barn er fornærmet. Halvparten av barna var fem måneder eller yngre, og en fjerdedel var to måneder eller yngre da skaden ble avdekket.

– Kunnskap om omfang og risikofaktorer for vold mot de minste er viktig for å sette inn de riktige forebyggende tiltakene. Dette er en vond og viktig rapport, og viser hvor avgjørende det er å jobbe med forebygging, sier Tone Emilie Spinnangr, spesialsykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Lanserer forebyggende foreldreprogram

Spinnangr jobber med Stine Sofie Foreldrepakke – et nasjonalt informasjonsprogram for blivende og nybakte foreldre, med mål om å gi både voksne og barn en trygg start på det nye livet. Foreldrepakka består av appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre, og en egen foreldrebok som blir tilbudt gratis til alle foreldre. I tillegg er det et eget veiledningshefte for helsepersonell. Programmet rulles ut 1. oktober.

– Kripos har vært viktige i utviklingen av foreldrepakka, og den kunnskapen de sitter på gjør at vi kan jobbe mer målrettet i det forebyggende arbeidet. Resultatene i denne rapporten bekrefter dessverre det vi frykter: Volden skjer som regel i hjemmet uten vitner, og av de som egentlig skal gi omsorg og beskytte. Samtidig er mange av barna født inn i særlig sårbare familier.


En del av løsningen

– Rapporten gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive målrettet forebygging, og det er fint å se at Kripos peker på nettopp Stine Sofie Foreldrepakka som et relevant forebyggende tiltak, med verktøy og strategier for å ikke utøve vold i krevende situasjoner. Jeg er trygg på at det vi nå skal rulle ut vil være en del av løsningen. Kripos-rapporten understreker behovet for denne type forebyggende foreldrestøtte, noe også NOUen Svikt og svik, regjeringens strategi for foreldrestøtte, Trygge foreldre – trygge barn, og opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner, gjør.

Det forteller Spinnangr, som presenterer foreldrepakka på Kripos sin rapportlansering tirsdag.

– Jeg mener at bruk av Stine Sofie Foreldrepakke i dagens oppfølging av blivende og nybakte foreldre vil være et viktig tiltak for å forebygge vold mot de aller minste barna. Samtidig vil en styrket helsestasjonsordning ha bedre mulighet til å identifisere, og følge opp de som er ekstra sårbare eller har behov for litt mer støtte i en periode av livet, være sentralt for å forebygge vold.


Gode samtaler med helsepersonell

Rapporten viser at en tredjedel av barna i sakene hadde en form for helseproblem, enten medfødt sykdom eller vansker knyttet til søvn, gråt og matinntak.

– Det viser hvor store konsekvensene kan bli når foreldre mister kontrollen og handler i affekt. Stine Sofie Foreldrepakke har derfor stort fokus på å gi nybakte foreldre verktøy til å håndtere blant annet lite søvn, mye gråt og stressede situasjoner. Informasjonsprogrammet legger opp til gode samtaler mellom helsepersonell og foreldre som vil kunne styrke de i en sårbar og krevende periode av livet.


Dette er noen av funnene i rapporten:

  • Av de 90 barna som er fornærmede, var over halvparten fem måneder eller yngre, og en fjerdedel var to måneder eller yngre, da skaden ble avdekket.
  • Ulike former for bruddskader, inkludert brudd i hodeskallen, var den vanligste formen for skade, etterfulgt av hodeskader som antas å skyldes voldsom risting.
  • En tredjedel hadde en form for helseproblem, enten medfødt sykdom eller vansker knyttet til søvn, gråt og matinntak.
  • I hovedsak er det barnas foreldre som er anmeldt for voldsutøvelse. Omtrent like mange fedre som mødre.
  • Det er nesten alltid barnets egne foreldre som tar det med til lege eller legevakt. Helsepersonell varsler deretter politiet ved mistanke om påført vold.
  • Kun 2 av de 90 anmeldte sakene ble avdekket gjennom en ordinær helseundersøkelse på en helsestasjon.

Les hele Kripos-rapporten her!