Politisk plattform for Stine Sofies Stiftelse

Den politiske plattformen definerer sakene vi til enhver tid jobber med i vårt påvirkningsarbeid. Plattformen oppdateres løpende, og du vil alltid finne den siste versjonen på vår nettside.

Konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep er store, for mange preger de resten av livet på en negativ måte, og risikoen for generasjonsoverføring er stor. Derfor må vold og overgrep sees i et livsløpsperspektiv. Flere av punktene i denne plattformen tar inn over seg det.


1) Vold og overgrep inn i alle barne- og helsefaglige utdanninger

De som jobber med barn trenger kunnskap om vold og overgrep, og en handlekompetanse som setter dem i stand til å forebygge og avdekke. Derfor må alle barne- og helsefaglige utdanninger inneholde tilstrekkelig opplæring om vold og overgrep, inkludert forekomst, kjennetegn, konsekvenser, plikter og ansvar. Tematikken må omfang- og nivådefineres i den enkelte utdanning.


2) Opprette egen chattetjeneste om vold og overgrep

Barn trenger trygge rom, der de kan snakke om vold og overgrep på sine premisser og i sine foretrukne kanaler. Derfor bør det opprettes en egen chattetjeneste om vold og overgrep. Helsesista, hele Norges helsesøster på Snapchat, forteller at hun snakker med mange barn og unge som etterlyser og ville hatt behov for en slik tjeneste.


3) Tilgjengelig og kostnadsfri foreldreveiledning og fødselsforberedende kurs for alle

Fødselsforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjon er en viktig arena for å gi vordende og nybakte foreldre informasjon for å forebygge risikoen for å skade eget barn, deriblant informasjon om farene ved såkalt filleristing. Både fødselsforberedende kurs og foreldreveiledning må være tilgjengelig og kostnadsfritt for alle i hele landet.


4) Forebyggende tiltak mot overgrep på nett

Politiet mangler ressurser til å følge opp det store omfanget saker knyttet til fildeling og nedlastning av overgrepsmateriell av barn på internett, og trenger økte ressurser. Stine Sofies Stiftelse har henvendt seg til flere politidistrikt og til Kripos for å se på muligheten for å utvikle et forebyggende spor, der man aktivt oppsøker brukere av IP-adresser der det er lastet ned overgrepsmateriale.


5) Strengere krav til politiattest for personer som skal jobbe med barn

Reglene om barneomsorgsattest har til formål å beskytte barn og unge mot personer som har en forhistorie med blant annet volds- og seksualforbrytelser. Stine Sofies Stiftelse ser imidlertid at det er en del hull i lovgivningen som må tettes for at barn og unge skal få et reelt vern.


6) Bedre rettigheter for fornærmede og pårørende i forbindelse med straffegjennomføring

Fornærmede og etterlates rettigheter og beskyttelse i forbindelse med straffegjennomføring må styrkes. Blant annet ved å innføre varsel ved fremstilling med sosial trening som formål; ta hensyn til fornærmede og etterlattes bosted ved valg av sted for åpen soning; innføre varsel ved innkalling til soning; og innføre midlertidig forbud mot å bosette seg i fornærmedes nærmiljø etter soning, særlig i saker som omhandler vold og overgrep mot barn. Stine Sofies Stiftelse ønsker at det innføres varslingsregler også når barnet underlegges barnevernets omsorg i forbindelse med alvorlige kriminelle handlinger, slik at fornærmede og etterlatte blir varslet når gjerningspersonen er hjemme på samvær eller befinner seg i nærmiljøet.


7) Bedre beskyttelse av barn som utsettes for vold av sine omsorgspersoner

Barn som utsettes for vold eller overgrep fra sine foreldre, skal få bedre beskyttelse enn de gjør i dag. Et nylig forslag i Stortinget om tap av samvær og foreldreansvar for foreldre som er dømt for vold og overgrep ble ikke vedtatt. Stine Sofies Stiftelse mener det må innføres tap av samværsrett og foreldreansvar der en forelder er dømt for vold eller overgrep mot egne barn. Der en forelder får medhold i dette bør det innvilges fri rettshjelp uten behovsprøving.


8) Styrke sikkerheten, rettighetene og ivaretakelsen til barn som lever på kode 6

Mange barn som lever på kode 6 lever i konstant frykt for å bli oppsøkt av trusselutøver. De må ofte flykte til andre steder av landet og leve med den isolasjon og livsendring dette medfører. Stine Sofies Stiftelse mener det må gjøres mer for å verne om denne gruppen. Blant annet gjennom bedre samarbeid mellom barnevern og politi; bruk av omvendt voldsalarm for trusselutøver, der denne er kjent; og forby trusselutøver å bosette seg i kode 6-familiens nærmiljø.


9) Øke kunnskapen og kompetansen om vold og overgrep mot barn

Konsekvensene av vold og overgrep mot barn er alvorlige og må sees i et livsløpsperspektiv. Befolkningen, og særlig de som jobber med barn, trenger kunnskap om tematikken og kompetanse til å forebygge, og til å se og handle når et barn utsettes for vold og overgrep


10) Tilstrekkelige ressurser og god samhandling i alle deler av hjelpeapparatet

Barn og unge som utsettes for vold eller overgrep trenger oppfølging og god hjelp. Barneombudets rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes», forteller oss at hjelpen i dag ikke foregår på barnas arena, at oppfølgingstilbudet ikke tar utgangspunkt i barnets individuelle behov og at ingen har et særlig ansvar for barn utsatt for vold og overgrep. Tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn og unge må være et helhetlig og koordinert tilbud på barnas premisser.


11) Sikre videre drift av Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn. Tilbudet er gratis, og siden åpningen høsten 2016 har mer enn 1500 barn hatt opphold på senteret, sammen med sine trygge voksne. Tilbudet er og skal være gratis for deltakerne, og driften av senteret er avhengig av offentlig støtte på dagens nivå.


Første publiseringsdato: 11.06.2018
Sist endret: 11.12.2018