Resultatene

Siden oppstarten i 2000 har Stine Sofies Stiftelse oppnådd mye. Det er vi stolte av. Her er en oppsummering av noen av de viktigste sakene.


Rettigheter i straffesaker

Stine Sofies Stiftelse har gjennom Fornærmedeutvalget vært med på å sikre fornærmede og etterlattes rettigheter i straffesaker, som rett til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling, rett til å være tilstede, stille spørsmål og til Victim Impact Statement. Dette er noen av endringene:

 • Pårørende til drepte barn skal varsles dersom påtalemyndigheten velger å reise sak
 • Pårørende til drepte barn får automatisk bistandsadvokat (over 18 år dersom særlige forhold foreligger)
 • Rett til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling under etterforskningen
 • Rett til å foreslå supplerende bevisførsel om straffekravet
 • Rett til godtgjørelse på lik linje med vitner ved deltakelse i hovedforhandling
 • Rett til å kreve at siktede forlater rettssalen når pårørende vitner
 • Fornærmede vitner før domfelte, og har rett til å følge hele rettssaken
 • Rett til å stille supplerende spørsmål gjennom bistandsadvokat
 • Rett til samtale med aktor før hovedforhandling
 • Rett til å høre på når tiltalte forklarer seg.
 • Rett til å være tilstede under rettsmøter
 • Rett til Victim Impact Statement – en sammenhengende forklaring om virkningene av den straffbare handling
 • Rett til sluttbemerkning
 • Vi har også vært pådrivere for at foreldelsesfristen for drap skal fjernes. Denne ble fjernet med virkning fra 1. juli 2014Andre endringer stiftelsen bidratt til å gjennomføre

 • Rett til varsel ved permisjon og løslatelse av domfelte
 • Vi har vært initiativtaker til opprettelse av Statens barnehus, sammen med Redd Barna
 • Nybakte foreldres informasjonsprogram: alle sykehus i Norge har fått dvd som de oppfordrer til å levere ut til alle førstegangsfødende med informasjon om faren ved å filleriste et barn.
 • Foreldelsesfristen ved vold i nære relasjoner. Begynner først å løpe når barnet fyller 18 år.


I tillegg har Stine Sofies Stiftelse

 • Overrakt et spesialmikroskop til Kripos til 500 000,-, som bl.a. benyttes i etterforskning av vold og overgrep mot barn
 • Gitt 100 000,- til datautstyr til Kripos.
 • Overrakt et densitometer til kroner 250 000 til barneavdelingen ved Ullevål sykehus
 • Bidratt med 600 000,- til kompetanseheving av ansatte ved de oppstartede Statens Barnehus i Norge
 • Finansiert forskning med 2 000 000,- for bl.a. å utvikle avanserte dukker som kan måle hvor mye krefter som må til for at små barn skal få store skader (Baby Justicia / Rettsmedisinsk Institutt)
 • Finansiert et RetCam til 350 000,- til Barneavdelingen ved Ullevål sykehus
 • Bidratt med 45 000,- til forskning på blåmerker
 • Gitt gjentatt økonomisk støtte til sommerleir for barn
 • Drevet seminarkonseptet Tenk om - et fagseminar for kompetanseheving avholdt i hele landet (1500 fagpersoner har deltatt)
 • Utviklet undervisningsmateriell som omhandler forebygging av vold/overgrep mot barn til bruk i grunnskolene i Norge
 • Holdt foredrag om vold og overgrep for tusenvis av elever, frivillige organisasjoner m.fl.
 • Sendt ut informasjonskort om Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge til 1,4 millioner husstander
 • Opprettet Stine Sofie Senteret, et nasjonal mestringssenter for voldsutsatte barn og deres trygge omsorgspersoner