Tusen takk for at nettopp du stiller opp!

Denne siden er laget til deg som deltar som hverdagskoordinator i piloten av Stine Sofie Hverdagspakke. Her finner du både konkret informasjon som du kan bruke i dine oppgaver, men også bakgrunnsinformasjon om prosjektet og masse nyttig fagstoff og tips. Her finner du også kontaktinformasjon til oss i Stine Sofies Stiftelse. Piloten starter opp i 2021, og gjennomføres i samarbeid med fire pilotkommuner; Bodø, Arendal, Lillesand og Kristiansand. 16 familier vil bli involvert i arbeidet.

Helene Kløcker

Prosjektleder
helene@stinesofiesstiftelse.no
412 32 124

Mari Aanensen

Dette er Stine Sofie Hverdagspakke

Med Stine Sofie Hverdagspakke ønsker vi å sette kommunen bedre i stand til å hjelpe barna og deres omsorgspersoner. Hverdagspakken skal inneholde konkrete verktøy for å arbeide tverrfaglig og koordinert, og legge bedre til rette i hjemmet, i skole og barnehage, og på fritiden. Målet er å styrke barna og omsorgspersonenes evne til å tåle utfordringer og få en god hverdag etter det vonde. Her finner du bakgrunnsinformasjon og materiale som kan deles om prosjektet.

Bakgrunn

Utgangspunktet for prosjektet er forskning som viser at vold og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner ikke alltid får tilstrekkelig oppfølging i hverdagen. I tillegg har prosjektet hentet inn erfaringer fra Stine Sofie Senteret, et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn, som siden 2017 har mer hatt mer enn 1 200 barn og rundt 1 000 voksne på kurs. Tilbakemeldingene viser at det er store variasjoner; noen får god oppfølging i hjemkommunen, mens andre blir sviktet på en rekke områder.

I prosjektet har vi intervjuet voldsutsatte barn og unge, omsorgspersoner, ulike faggrupper og fagfolk fra hjelpeapparatet, inkludert barnevernet, helsetjenesten og barnehage-/skoletjenesten. Tilbakemeldingene er at behovet for trygghet, både i hjemmet, på skolen og på fritiden, er viktig. De vil påvirke planer og tiltak som iverksettes, og få god informasjon om egne rettigheter.


Formål

Stine Sofie Hverdagspakke skal hjelpe kommunene til å følge opp de utsatte barna og familiene på best mulig måte. På kort sikt er målet å ruste barna til å tåle hverdagen bedre, og gi økt trygghet, stabilitet og læring. På lang sikt skal den bidra til å minske risikoen for at barna blir utsatt for eller involvert i nye krenkelser og voldshendelser, eller få andre negative konsekvenser senere i livet.

Modellen skal være tverrfaglig, og sørge for bedre tilrettelegging for det alle barn trenger. En god skole, gøy fritid, gode venner, et godt sted å bo, og trygge omsorgspersoner.


Innhold

Stine Sofie Hverdagspakke består av etablering av en hverdagskoordinator, samt konkrete verktøy. Slik skal kommunene bedre settes i stand til å hjelpe, ivareta og følge opp barn og familier som har opplevd vold, overgrep eller vært vitne til vold. Den viktigste delen av piloten er testingen av en egen hverdagskoordinator. Formålet med en slik rolle er at kommunene har en trygg og god person som er bindeleddet mellom familien og kommunens tjenester, og gir støtte og hjelp når de trenger det.

Formål

I piloteringen skal rollen som hverdagskoordinator, samt konkrete verktøy, testes i sammen med barn og unge, deres omsorgspersoner, i barnehage, på skole og i hjelpeapparatet. Arbeidet som gjøres i piloten vil gi oss verdifull innsikt i hva som virker og hva som bør justeres. Takket være tett samarbeid med hverdagskoordinatorer og deres pilotkommuner får Stine Sofie Hverdagspakke viktige innspill om hvordan kommuner generelt kan tilrettelegge best mulig for voldsutsatte barn og deres familier.


Fremdriftsplan for pilot

 • 2021: Hverdagskoordinator og andre aktuelle i kommunen deltar på heldagskurs arrangert av Stine Sofie Stiftelse.
 • 2021: Pilotfamiliene deltar på kursuke på senteret, og blir koblet til hverdagskoordinator i kommune etter oppholdet.
 • Oppstart: Hverdagskoordinatoren utarbeider sin hverdagsplan sammen med familiene og aktivitetene/areanaer ut mot skoler, barnehager og tjenester. Nettverkssamlinger etter plan.
 • Midtveisevaluering: Stine Sofie Stiftelse kaller inn til en midtveisevaluering.
 • Prosjektavslutning: Stine Sofie Stiftelse avslutter prosjektperioden.
 • Evaluering: Evaluering av prosjekt og utarbeidelse av rapport.


Hva vil bli evaluert i piloten?

Informasjon kommer


Samhandling og verdier

Det ligger mye kunnskap og erfaring hos deg som hverdagskoordinator og i din kommune. Stine Sofie Stiftelse ønsker på best mulig måte å samhandle med alle parter slik at barn og familier som trenger det får riktig og tilrettelagt hjelp på kort og lang sikt. For å få til dette må det være en god, ærlig og åpen dialog mellom partene.

Våre verdier er respekt, modig, leken, betydningsfull og vennlig. De skal utøves i praksis. Våre verdier ligger til grunn for vårt samarbeid med alle som er involvert i prosjektet. Det er et ønske at kommunenes egne verdier også løftes frem i samarbeidet og i møtet med pilotfamiliene og Stine Sofie Stiftelse.


For å komme frem til Stine Sofie Hverdagspakke, har vi jobbet innsikter for å forstå behovene, ønskene, holdningene og atferden til de vi skal løse noe for, nemlig barna og deres trygge omsorgspersoner. Vi har latt alle informanter fortelle fra sin hverdag og fra sin praksis. Enkelte ganger har vi gravd litt ekstra i interessante problemstillinger eller temaer. Dette har vi gjort for å virkelig prøve å forstå, slik at vi kan finne gode løsninger og tiltak som kan svare ut behovet og utfordringer for brukerne. Innsikten ble oppsummert i en rapport som videre har blitt testet ut på fagpersoner og brukere for å for validere innholdet:


Et behov for en koordinator

Det er et stort behov for en koordinator. Flere opplevde det kaotisk i møte med hjelpeapparatet og barnehage/ skole. De ønsket seg en person som kunne skape forutsigbarhet, gi dem oversikt i systemene, ta dem på alvor og la dem medvirke i egne planer og tiltak. En person som kan styrke og støtte omsorgspersonene slik at disse på sikt kan klare å håndtere sine egne barn og familie og dermed sin egen hverdag på en best mulig måte. Ved å styrke den voksne styrker vi også barnet. Trygge omsorgspersoner er det barna trenger aller mest.


Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Alle barn har rett på og behov for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Hvordan barna har det på disse arenaene kan påvirke barnets emosjonelle, sosiale og faglige utvikling. Mange av barna som er voldsutsatt trenger enda mer av det alle barn trenger. Mer forutsigbarhet, større trygghet og flere vennlige mennesker i sin nærhet. De er avhengige av å ha voksne rundt seg som støtter dem og oppmuntrer dem. Trygge voksne må møte dem på en vennlig og god måte. Mange er “særskilt sårbare” og skal følges ekstra godt med på i sin barnehage – og skolehverdag.


Bedre kunnskap om voldsutsatte barns rettigheter

Voksne må settes i stand til å møte barna på best mulig måte, også etter gjeldende lovverk. Innsiktene viser at barna, deres omsorgspersoner og fagfolk må få bedre kunnskap om egne rettigheter. Omsorgspersoner forteller oss at det kan være viktig å ha kjennskap til hva de har rett til for å sikre at de får det de har krav på i skolen, i kommunene og i hjelpeapparatet.

Disse innsiktene danner grunnlaget for Stine Sofie Hverdagspakke, modellen og verktøyene som prøves ut i piloten.

Lenke til innsiktspresentasjon kommer.

Til deg som Hverdagskoordinator

Som hverdagskoordinator har du den viktigste rollen i Stine Sofie Hverdagspakke. Din oppgave er å være et trygt og godt bindeledd mellom familiene og kommunen. Du skal gi støtte og hjelp når barnet og omsorgspersonene trenger det, men også sørge for at kommunens tjenester blir brukt på en god måte. Under finner du verktøy vi tenker du kan ha nytte av i piloten.

Hva er en hverdagskoordinator?

En hverdagskoordinator skal være et bindeledd mellom familiene og ut til eksempelvis barnehage, skoler og ulike deler av hjelpetjenesten. God oversikt over velferdstjenestene i egen kommune og hva disse kan tilby familiene er viktig kunnskap for hverdagskoordinatoren. Samtidig skal koordinatoren styrke kommunen i hjelpen de yter til familien.


Kvalifikasjoner/kompetanse

Personen skal støtte og hjelpe familien slik at de får hjelpen de trenger og har rett på. Det betyr at det må jobbes på tvers av ulike fag og sektorer, både der det er nedfelt i lov og der det kan være viktig og riktig for familien. Her vil personlig egnethet være nyttig i rollen.

 • Inneha koordineringskompetanse som skal støtte og bistå familien slik at de får den hjelpen de trenger og har rett på.
 • Ha god kunnskap om og oversikt over tjenester i egen kommune og hva kommunen kan tilby familiene.
 • Være endringsvilling og motivert til å gå inn i opplegget knyttet mot prosjektet.
 • Hverdagskoordinatoren må være en trygg og vennlig person som evner å skape tillit og gode relasjoner med barn og voksne.


Rolle og ansvar

Hverdagskoordinatoren er en rolle som skal se helheten i familiens utfordringer. Hun/han skal ha grundig kunnskap om de ulike tjenestene i kommunen, kjenne familiens ressurser og hjelpebehov. Dette skal bidra til at barn og voksne får helhetlig, god og riktig hjelp over tid. Gjennom dette arbeidet vil hverdagskoordinatoren styrke og støtte omsorgs-personene slik at de på sikt klarer å håndtere sin egen hverdag bedre.

SLT-koordinatorer, BTI-team, koordinerende enhet eller andre kan være naturlige samarbeidspartnere.

Dette skal du gjøre i piloten

I piloten skal du som hverdagskoordinator prøve ut arbeidsformen i rollebeskrivelsen over. Gjennom en systematisk tilnærming skal du kartlegge familiens hjelpebehov og bruke kommunens ressurser slik barn og voksne får helhetlig, god og riktig hjelp gjennom perioden piloten varer.


Slik skal du hjelpe familiene

 • Etablere en plan for familiens hverdag (‘Hverdagsplan’) sammen med familien. Fortløpende oppfølging av planen.
 • Være et bindeledd for familien ut mot velferdstjenestene som skole, barnehage, det lokale hjelpeapparatet og hjelpetjenester i 2. linjetjenesten (for eksempel Bup).
 • Påvirke de ulike tjenestene til å jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, både der det er nedfelt i lov og der det kan være behov, til det beste for familien.


Slik skal du støtte kommunen din

Informasjon kommer


Samarbeid med prosjektet og Stine Sofie Senteret

Hverdagskoordinator skal delta på fagsamling med andre hverdagskoordinatorer i regi av Stine Sofies Stiftelse. Dette skal skje i forkant av familienes kursopphold ved Stine Sofie Senteret. Han/hun skal bidra inn i nettverket av hverdagskoordinatorer med egne erfaringer fra pilotprosessen og dessuten bidra i evalueringen i etterkant av piloten.

Hverdagsplan

Dette er en plan for en bedre hverdag som du som hverdagskoordinator skal bruke i arbeidet sammen med familiene. Her skal dere sammen identifisere styrker og behov, sette opp mål og videre tiltak sammen med andre aktører. Lenke kommer.


Informasjon til skole og barnehage

Dette er informasjonsmateriell som du som hverdagskoordinator kan dele med skoler, barnehager og andre. Her finner du informasjon om Stine Sofie Senteret, relevant faglig informasjon og utvalgt lovverk knyttet til skole og barnehage. Lenke kommer.


Til en trygg voksen

For barna kan det å ha en person som de stoler på, føler seg trygg på og liker godt, være en viktig beskyttelsesfaktor. Brosjyren Til en trygg voksen er et dokument som skal styrke og trygge "utvalgte" voksne i skole og barnehage når de møter barna. Denne inneholder tilsvarende informasjon som til skole og barnehage. Lenke kommer.


Rettighetssekken

Rettighetssekken er informasjon om relevante utvalgte lover og konvensjoner. Gjennom dette materiellet blir barn, omsorgspersoner og fagfolk kjent med regelverket på et lettfattelig og praksisorientert språk. Formålet er å styrke familien og trygge fagfolk i de ulike velferdstjenestene om relevante rettigheter og plikter. Lenke kommer.

Se også ressursbanken nederst på siden. Lenke kommer.

Juss i praksis

Innhold kommer


Faglig tilnærming

Innhold kommer

Som hverdagskoordinator er det fint å kjenne til ulike retningslinjer:

Til familiene som deltar

I piloten av Stine Sofie Hverdagspakke vil to familier delta fra hver kommune. Her finner du spørsmål og svar i tillegg til brosjyrer og annet materiell som kan deles med familiene. Husk at Ressursbanken på denne siden også inneholder mye nyttig informasjon.

Familien må oppfylle de ordinære kriteriene for å kunne få innvilget et opphold på Stine Sofie Senteret; herunder utsatt for fysisk vold, psykisk vold, vitne til vold i nære relasjoner, og/eller utsatt for seksuelle overgrep. Familien kunne legge ved følgebrev fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernstjenesten, Bufetat, bistandsadvokat, krisesenter, Nok (tidligere støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), helsesøster eller tilsvarende, som dokumenterer bakgrunn for opphold. I piloten er det kun barna som bor sammen med biologiske forelder/foreldre som kan delta.

 • Familien deltar på et kursopphold på Stine Sofie Senteret i Grimstad. Kurset består av ulike aktiviteter for voksne og barn med en god blanding av faglig innhold og spennende aktiviteter. Det er obligatorisk å delta på for å kunne være pilotfamilie i prosjektet.
 • Etter endt opphold blir familiene koblet med sin egen hverdagskoordinator i hjemkommunen. Hverdagskoordinator møter familien og blir kjent. Videre vil de sammen utarbeide en plan med konkrete mål, og involvere andre i det frivillige og kommunale tjenesteapparatet. Hverdagskoordinatorene vil følge opp familiene i hele piloteringsperioden frem til omtrent september 2022.
 • Familiene vil bli bedt om å dele informasjon om dagens situasjon ved oppstart av piloteringen, midtveis i pilotperioden og ved avslutning. Dette skjer gjennom spørreskjema eller samtale. Vi gjør dette for å kunne dokumentere om situasjonen endrer seg til det bedre.
 • Familiens deltakelse i prosjektet og all informasjon som kommer frem vil bli behandlet konfidensielt fra prosjektets side. Informasjonen vil bli anonymisert slik at familiene og andre rundt dem ikke kan bli gjenkjent i dokumentasjonen av prosjektet. Det kan bli aktuelt for familiene å skrive under på en samtykkeerklæring.

Til barnehage, skole og hjelpeapparat

I utprøvingen av Stine Sofie Hverdagspakke kan flere ulike tjenester, både private og kommunale, bli involvert. Her er informasjon om deres rolle rundt barnet og dets omsorgspersoner underveis i tillegg til materiale som kan deles med

Til pilotkommunene

I Stine Sofies Hverdagspakke har vi samlet inn kunnskap og innsikter om hva voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner behøver i sin hverdag på sin hjemplass. Ved å delta i piloten er kommunen med og kartlegger hvordan behovene kan ivaretas enda bedre og bidra til et styrket tjenestetilbud til hvert berørte barn, familie og lokalsamfunn.

I 2021 starter piloteringen av Stine Sofie Hverdagspakke med Bodø, Kristiansand, Lillesand og Arendal som pilotkommuner. Gjennom piloten får vi et detaljert bilde av hvorvidt modellen fungerer for å oppnå prosjektets mål; en bedre hverdag for barna og deres omsorgspersoner i deres hjemkommune. I pilotfasen blir ulike verktøy fra hverdagspakka prøvd ut i samarbeid med familier fra kommunene som har gjennomført et opphold på Stine Sofie Senteret og tjenesteapparatet i kommunen de bor i.

Å delta som pilotkommune kan også gi kommunene stor verdi:
 • Kommunen tar bedre vare på familiene
 • Kommunen oppnår økt regeletterlevelse
 • Kunnskap om regelverk i praksis kan gi barn økt rettsikkerhet
 • Kommunen kan hente ut gevinster på lengre sikt
 • Økonomisk gevinst for kommunen på lang sikt
 • Gjøre hverdagen litt bedre for de sårbare barna og familiene
 • Øke kunnskapen om grunnleggende rettigheter som Barne-konvensjonen, særlover mv
 • Kommunen styrker sammenhenger
 • Se piloten i lys av eksisterende prosjekter, roller eller tiltak
 • Styrke/komplementere modeller som er under utarbeiding
 • Bidrag til utarbeidelse av «Handlingsplaner vold i nære relasjoner» og/eller «Handlingsveileder for ansatte» i BTI –modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats)
 • Forebygge vold og overgrep ved å bryte voldsarven i et livsløpsperspektiv
 • Ivaretagelse av familiene på både kort og lang sikt
 • Komplementere folkehelse- og livsmestringsarbeid i kommunen
 • Kunnskapsbasert praksis på kommune-, tjeneste- og individnivå
 • Grunnleggende teorier i praksis (øve på ferdigheter)
 • "Velkommen som pilotkommune i Stine Sofie Hverdagspakke"

Vi er inspirert av modellene utarbeidet for Asker Velferdslab og ser til dem for videre utarbeidelse av metode for rapportering og evaluering av Stine Sofie Hverdagspakke.

Det overordnede målet i prosjektet er å gi voldsutsatte barn en bedre hverdag der de bor og hjelpe dem til å mestre utfordringer i egne liv. Ved sette inn riktige tiltak i tett samarbeid med familiene, og ved å følge opp på kort og lang sikt, kan vi redusere sannsynligheten for en fremtidig negativ utvikling. Oppmerksomhet på mestring, gode felleskapsopplevelser, lek og medvirkning er virker positivt. Ved å ha god kunnskap om og være bevisst kjente risiko – og beskyttelsesfaktorer tror vi det er mulig å være med på å fremme en positiv utvikling for barn, unge og deres familier. Alt henger sammen med alt og enhver individuell, relasjonell eller miljømessig faktor som forsterkes positivt kan gi økt livskvalitet og en bedre hverdag til dem som vi mener fortjener det aller mest.

Gevinstrealisering er en prosess for å systematisk identifisere, konkretisere, planlegge og hente ut forventede gevinster. Realisering av gevinster krever systematisk jobbing over tid. Det tar tid fra et tiltak er gjennomført til endringene faktisk skjer og gevinstene kan hentes ut. Det er derfor viktig å ha et langsiktig perspektiv i dette arbeidet

Ressursbank

Basert på den kunnskapen og innsikten vi har samlet inn i tiltaket så langt, har vi funnet frem til flere nyttige verktøy vi tror kan styrke barna og omsorgspersonene. I tillegg til rollen som hverdagskoordinator, er det flere andre hjelpemidler som hverdagskoordinatoren kan bruke i møte med familiene.

Rettighetssekken er informasjon om relevante utvalgte lover og konvensjoner. Gjennom dette materiellet blir barn, omsorgspersoner og fagfolk kjent med regelverket på et lettfattelig og praksisorientert språk. Formålet er å styrke familien og trygge fagfolk i de ulike velferdstjenestene om relevante rettigheter og plikter.

Lenke kommer.

For barna kan det å ha en person som de stoler på, føler seg trygg på og liker godt, være en viktig beskyttelsesfaktor. Brosjyren Til en trygg voksen er et dokument som skal styrke og trygge "utvalgte" voksne i skole og barnehage når de møter barna. Denne inneholder tilsvarende informasjon som til skole og barnehage.

Lenke kommer.

Dette er en plan for en bedre hverdag som du som hverdagskoordinator skal bruke i arbeidet sammen med familiene. Her skal dere sammen identifisere styrker og behov, sette opp mål og videre tiltak sammen med andre aktører.

Lenke kommer.

Dette er informasjonsmateriell som du som hverdagskoordinator kan dele med skoler, barnehager og andre. Her finner du informasjon om Stine Sofie Senteret, relevant faglig informasjon og utvalgt lovverk knyttet til skole og barnehage.


Informasjon til skoler – rektor

Informasjon kommer


Informasjon til skoler - kontaktlærer

Informasjon kommer


Informasjon til barnehager

Informasjon kommer

Alle som jobber med barn har et lovverk å forholde seg til, men vi har også et faglig og etisk ansvar i det vi gjør hver dag. Her følger en introduksjon til hva vi kan lære av tilsyn fra statsforvalteren.

Lenke kommer.

Fagressurser

Her har vi samlet nyttige ressurser for deg som er hverdagskoordinator.

Filmer

Her finner du en rekke ulike undervisningsfilmer som blant annet benyttes i undervisningen på Stine Sofie Senteret.

Les mer

Webinarer

Stine Sofies Stiftelse har laget en serie med webinarer. Her finner du alle samlet på en side.

Les mer

Forskningsrapporter

Det finnes mye nyttig forskning på feltet. Her finner du en oversikt over ulike rapporter og utredninger.

Les mer

Nettressurser

Her finner du oversikt over ulike relevante ressurssider for deg som er hverdagskoordinator.

Les mer

Kari Hansen

Hverdagskoordinator i Andeby
kari@hansen.no

Kari Hansen

Hverdagskoordinator i Andeby
kari@hansen.no

Kari Hansen

Hverdagskoordinator i Andeby
kari@hansen.no

Kari Hansen

Hverdagskoordinator i Andeby
kari@hansen.no

Livsløpsperspektivet

Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas. Stine Sofie Hverdagspakke er ett av tre tiltak i Livsløpsprogrammet, et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Tiltakene skal blant annet forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv, er grunnlaget for tiltakene som utvikles i Livsløpsprogrammet.