Høringer og innspill

Hvert år sender vi våre innspill til NOUer, lovforslag og andre saker som behandles av offentlige myndigheter. Noen ganger blir vi bedt om å gi innspill - andre ganger gjør vi det uoppfordret.

Under følger de formelle høringssvarene gitt av Stine Sofies Stiftelse, fordelt på år.


2019


2018

 • Forslag til lov om nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang (09.01.18)
 • Endringer i straffegjennomføringsloven, forskrift om straffegjennomføring og forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen (09.02.18)
 • Forslag om å utvide kvitene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger (12.06.18)
 • Personvernkommisjon – innspill til mandat (28.08.18)
 • Endringer i straffeloven mv. (oppfølging etter ikraftsettingen av ny straffelov) (30.08.18)
 • Nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred (28.09.18)
 • Styrking av aktivitets- og redgjørelsesplikten (28.09.18)
 • Samarbeid politi og barnevern (28.09.18)


2017

 • Voldsoffererstatningsutvalgets utredning, NOU 2016:9 Rettferdig og forutsigbar voldsskadeerstatning
 • Skjerpet straff for flere lovbrudd og styrket vern av fornærmede ved lovbrudd begått i fellesskap
 • NOU 2016:16 Ny barnevernslov
 • Bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering
 • NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov
 • Forslag til endring i lov om gjennomføring av straff mv. § 16a, om gjennomføring av subsidiær fengselsstraff ved bøtetjeneste


2016

 • Forslag til endringer i psykisk helsevernloven - kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømningshjelpemiddel
 • Utkast til Norges femte og sjette rapportering til FNS komité for barns rettigheter
 • Nye retningslinjer om varsling av fornærmede og etterlatte
 • Forskning om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanninger
 • Endringer i barneloven m.v. om bedre beskyttelse av barn


2015

 • Omorganisering av kriminalomsorgen og endringer i straffegjennomføringsloven m.v.
 • Utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland
 • Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap
 • NOU 2014:9 Ny adopsjonslov
 • NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern


2014

 • Herreløs arv: Forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til regulering i ny arvelov
 • Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 m.v.
 • Innsynsrett og oppholdsforbud
 • LIM-planen: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015–2027)
 • Våpeninstruks for politiet


2013

 • Datalagring: Forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data
 • Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005
 • Endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag - LK06 og K06-samisk
 • NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn


2012

 • Forslag til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8–13

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.