Vi må tørre å snakke om fremtiden

Skal vi i større grad snakke med barn, utsatt for vold eller overgrep, om fremtidsutsiktene som kan følge deres opplevelser? Og hvordan kan helsevesenet gi et helhetlig tilbud – tidlig nok?

Barne- og familieminister Kjersti Toppe, Anna Luise Kirkengen (prof. emerita, dr. med), Iris Olsen (ABUP, Sørlandet sykehus), Tove Gundersen (rådet for psykisk helse) og Anders Dovran (Stine Sofies Stiftelse), deltok i samtale om dette temaet på Arendalsuka. FOTO: Erling Slyngstad-Hægeland.

Under Arendalsuka løftet Stine Sofies Stiftelse problemstillingen om sammenhengen mellom mishandling, og økt risiko for psykisk og fysisk sykdom, og sosiale utfordringer senere i livet.

- Vi vet nå at en sterkt belastet oppvekst medfører en høy risiko for somatisk og mental sykdom. Problemstillingen angår alle medisinske fagfelt og alle velferdsstatens hjelpetjenester. Men hvorfor informerer vi så sjeldent barn om det livet som kan vente dem? Er vi for bekymret for å kaste dom over fremtiden? Kunne folkehelsestatistikken sett bedre ut om flere utsatte visste mer og kunne ta sine forholdsregler, spurte Stian Tobiassen, psykolog i Stine Sofies Stiftelse.

Tidlig innsats og innsats hele tiden

De flere enn 100 fremmøte fikk sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe høre Anna Luise Kirkengen (prof. emerita, dr. med), Iris Olsen (ABUP, Sørlandet sykehus), Tove Gundersen (rådet for psykisk helse) og Anders Dovran (Stine Sofies Stiftelse) ta et dypdykk i problemstillingen.

Arrangementet ble åpnet med å utfordre dagens system i helsevesenet som i stor grad skiller behandling av hodet (psykologi) og behandling av kropp (somatikk). Flere av foredragsholderne fremhevet viktigheten av tidlig nok behandling og nok tid til behandling når det er nødvendig. Andre trakk frem barrierer som egne opplevelser eller ubehag i å tørre å spørre som grunner til at samtaler om fremtiden ikke finner sted i det hele tatt.

- Tidlig voldsutsatte har også høyere risiko for å ta valg som kan gi flere voldserfaringer. Kunnskap vi besitter forteller om dystre konsekvenser, spesielt der barna er mishandlet i nære relasjoner, og med flere former for vold eller overgrep. Men den voldsutsatte får kanskje aldri kjennskap til eget risikobilde og mulige senskader fordi få - eller ingen - forteller om dette, sier Tobiassen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe lyttet til fagekspertenes synspunkter og innspill, og lovet å ta det med tilbake i regjeringens arbeid.

-Vi må tørre å snakke om fremtidsutsikter. Vi har nok kunnskap om sammenhenger, nå behøver vi å sette kunnskapen ut i livet for å forebygge før symptomene kommer til uttrykk senere i livet, avsluttet psykologen.