Malin gir gratis juridisk hjelp!

– Hvert år snakker jeg med over 300 mennesker som står i krevende situasjoner og trenger råd fra en jurist. Det forteller Malin Albrechtsen van der Hagen.

Hun er én av to jurister i Stine Sofies Stiftelse, og gir daglig råd og veiledning i saker som omhandler vold og overgrep mot barn. Tiltaket er støttet av den statlige tilskuddsordningen for rettshjelptiltak.

– De som tar kontakt er primært pårørende til barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Men vi får også regelmessig henvendelser fra andre voksne som er bekymret for et barn, forteller Malin, som sier at det kommer mange telefoner fra ansatte i skoler, barnehager og helsevesenet.

Hvem som helst kan henvende seg, så lenge det er innenfor temaet vold og overgrep mot barn. Selv om mange som henvender seg er bekymret for et barn, får stiftelsen også henvendelser fra voksne som selv har vært utsatt i barndommen.

Både straffesaker og samværsordninger

– De fleste er ute etter veiledning knyttet til egen sak, enten de mistenker at et barn er utsatt for noe, eller de står midt i en rettssak. Jeg forsøker å gi så konkret veiledning som mulig, men mye av jobben handler også om å gi generell informasjon om saksgang og vanlig håndtering av denne type saker i ulike deler av hjelpeapparatet, forklarer Malin, som ofte henviser videre til instanser som barnevernstjenesten, Statens Barnehus, politi, krisesentre osv.

De fleste sakene gjelder seksuelle overgrep og fysisk og psykisk vold begått mot barn, ofte i nær relasjon.

– Det er stor bredde i hva folk lurer på, og for de fleste samtalene gjelder mer enn et tema. Typisk i en sak om vold eller seksuelle overgrep, er for eksempel at det oppstår spørsmål knyttet til både straffesaken og samværsordningen, forklarer Malin, som også får mange spørsmål om barnevernet.


– Det kan være spørsmål om bekymringsmelding, undersøkelsessak, omsorgsovertakelse, ulike hjelpetiltak og rettigheter for barn og foreldre.

De fleste ringer

I 2018 registrerte stiftelsen 309 samtaler per telefon. I tillegg kommer hevendelser via e-post og i sosiale medier. Malin forteller om klare rutiner for arbeidet.

– Det er viktig at vi behandler personopplysningene med respekt og innenfor lovverket. Det føres ikke journal over samtalene, utover å anonymt registrere tema for samtalen.

– Frem til nå har vi ikke ført register over antall henvendelser via e-post og i sosiale medier, men vi ser at det er et økende antall som kommer den veien, forteller Malin.


Jobber for å endre regelverket

De fleste henvendelsene Malin får er fra privatpersoner som trenger et råd og litt veiledning. Likevel gir alle samtalene også innspill til det rettspolitiske arbeidet til stiftelsen.

– En viktig del av jobben min er å jobbe med forslag til endringer i lover og regler som styrker rettssikkerheten til ofre, pårørende og etterlatte. Samtalene med de som står midt i det, er viktige for å vite hvor skoen trykker, forteller hun.

Noen av henvendelsene er direkte spørsmål om hjelp til å endre reglene.

– Særlig fagpersoner og de som jobber med tematikken vold og overgrep, er opptatt av regelverket. De vil gjerne at Stine Sofies Stiftelse bruker sin posisjon til å fremme et forslag eller delta i samfunnsdebatten. Det er viktige innspill!


Lanserer egen Q & A

Alle samtalene har gitt Malin en god oversikt over hva folk lurer på når de kontakter stiftelsen. Nå holder hun på å utarbeide en egen digital Q & A.

– Tanken bak en juridisk Q & A er å gjøre informasjon enda lettere tilgjengelig for målgruppen vår. For noen kan det være det være et stort steg å snakke om vold og seksuelle overgrep med oss på telefon. Målet er at en Q & A skal gi dem grunnleggende rettighetsinformasjon og veiledning, sier Malin, som snart er klar til å lansere den juridiske nettressursen.


Les mer om rådgivningstjenesten her!