Gratis undervisning til ungdoms- og barneskoler

Vi vet hvor viktig det er at barn og unge har kunnskap om vold og overgrep. Derfor har vi laget gratis webinar for skoleklasser om tematikken vold og overgrep, elevenes rettigheter og skolens rolle.

Dagens læreplaner i skolen krever at elever skal tilegne seg kunnskap om kropp, seksualitet og genser, samt at de skal lære om vold og seksuelle overgrep og hvor de kan søke hjelp.

– Selv om dette er et krav, vet vi at mange voksne synes det er vanskelig og utfordrende å snakke med barn og ungdom om nettopp vold og overgrep, forteller jurist i Stine Sofies Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen. – Derfor har vi satt opp to gratis webinarer om tematikken vold og overgrep, elevenes rettigheter og skolens rolle.

Se webinarene nederst i saken.

Webinarene er gratis og kan benyttes i klasseundervisningen når det selv passer skolen. Webinarene varer i ca. 30 minutter og retter seg mot henholdsvis elever på 1.-4.-trinn og 8.-10.-trinn.


Forebygge og avdekke vold

Stiftelsen er opptatt av å gi barn og voksne kunnskap om tematikken og en praktisk forståelse av barns rettigheter og voksnes tilhørende plikter.

­– Dette er viktig for å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta de voldsutsatte barna på en god måte, forklarer Harald Dean som jobber som pedagog i stiftelsen. – Når barn og unge ved hva som er lov og ikke lov har de lettere for å si ifra dersom de blir utsatt for noe som ikke er greit.

Harald har mye erfaringer med å snakke med barn og unge om denne tematikken, og har noen råd til deg som er lærer.

– Vi anbefaler at du som lærer følger opp webinaret med en refleksjon/samtale i forkant og etterkant. Det er viktig at du som lærer er forberedt på at noen elever kan sitte på volds- og overgrepserfaringer, som kan få reaksjoner under og eller etter timen. Diss elevene har behov for støtte og oppfølgning.Hva sier forskningen?

En kartleggingsoversikt viser at barn som har fått informasjon om vold, overgrep, rettigheter og hjelpeapparatet blant annet har bedre ferdigheter i å mestre utfordrende situasjoner og relasjoner. Det finnes for øvrig ingen negative effekter av slike tiltak. En annen forskningsoversikt finner at slik undervisning gir trolig liten eller ingen forskjell i barns frykt eller angst for å oppleve seksuelle overgrep.


Om webinarene

De to webinarene holdes av to jurister og to pedagoger fra Stine Sofies Stiftelse. De kan settes på og sees når det passer inn i timeplanen og de kan sees igjen ved behov. Webinarene har en varighet på ca. 30 minutter og fungerer fint som et grunnlag for å snakke videre om tematikken i klassen.

Forkunnskaper: Det er fordelaktig om elevene besitter noen grunnleggende begreper om følelser, kropp og positiv/normal seksualitet.

Hva sier læreplanen? Kompetansemål etter 2. trinn i samfunnsfag sier at elevene bla. skal kunne samtale om kropp, seksualitet, grenser, og kompetansemål etter 4. trinn forteller at elevene skal kunne samtale om vold og seksuelle overgrep, samt hvor man kan få hjelp. Dette webinaret vil bidra inn på disse kompetansemålene.

Praktisk gjennomføring: Som lærer setter du opp webinaret på storskjerm i klassen, f.eks via SmartBoard e.l., og ser webinaret sammen med elevene. Vi anbefaler at du som lærer følger opp webinaret med en refleksjon/samtale i etterkant.


Undervisning for barneskoleelevene i 1.-4. trinn

I dette webinaret snakker Malin og Harald om hva som er lov og ikke lov at voksne, ungdommer og andre gjør med barn. Det er viktig for at barn skal få en forståelse for hva vold og overgrep er, og hvem de kan si ifra til dersom de opplever noe som ikke er greit. Vi vil også snakke kort og om barns grunnleggende rettigheter og de voksnes tilhørende plikter på en alderstilpasset måte.


Undervisning for ungdomsskoleelevene i 8.-10.-trinn

Hva er unges rettigheter og skolens plikter når unge blir utsatt for vold eller overgrep? I dette webinaret tar vi utgangspunkt i opplæringsloven kapittel 9a om retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Vi snakker om hva det betyr for elevene, elevens rettigheter og skolens plikter. Vi diskuterer problemstillingen rundt voksne som krenker elever, og elever som krenker andre elever. I dette webinaret lærer du også om hvordan man kan si ifra og få hjelp. Vi snakker også om betydningen av å være en god medelev og venn for andre som har det vanskelig på skolen.


Noen elever kan ha erfaringer fra før

Vær forberedt på at noen elever kan sitte på vold- og overgrepserfaringer, som kan få reaksjoner under og/eller etter timen. Disse elevene har behov for støtte og oppfølging.

Her finner du enkle hjelpemidler for støtte og oppfølging:Webinar om skolens ansvar ved vold og overgrep mot barn

Vi har tidligere holdt et webinar for lærere (og andre voksne) om hvilket ansvar skolen har når det er mistanke om, eller kjennskap til, at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, enten dette skjer i eller utenfor skolen.

Dette webinaret ligger tilgjengelig her.