Gratis webinar til skoler

Vi tilbyr nå et gratis webinar for skoleklasser om tematikken vold og overgrep, elevenes rettigheter og skolens rolle.

Dagens læreplaner i skolen krever at elever skal tilegne seg kunnskap om kropp, seksualitet og genser, samt at de skal lære om vold og seksuelle overgrep og hvor de kan søke hjelp.

– Selv om dette er et krav i skolen, vet vi at mange voksne synes det kan være vanskelig og utfordrende å snakke med barn og ungdom om nettopp vold og overgrep, forteller jurist i Stine Sofies Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen. – Derfor har jeg, sammen med dyktige kollegaer fra stiftelsen satt opp to gratis webinarer om tematikken vold og overgrep, elevenes rettigheter og skolens rolle.

Webinarene er gratis og kan benyttes i klasseundervisningen når det selv passer skolen. Webinarene varer i ca. 30 minutter og retter seg mot henholdsvis elever på 1.-4.-trinn og 8.-10.-trinn.


Hvorfor er tematikken viktig?

Stiftelsen er opptatt av å gi barn og voksne kunnskap om tematikken og en praktisk forståelse av barns rettigheter og voksnes tilhørende plikter.

­– Dette er viktig for å kunne forbygge og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta de voldsutsatte barna på en god måte, forklarer Harald Dean som jobber som pedagog i stiftelsen. – Når barn og unge ved hva som er lov og ikke lov har de lettere for å si ifra dersom de blir utsatt for noe som ikke er greit.

Harald har mye erfaringer med å snakke med barn og unge om denne tematikken, og har noen råd til deg som er lærer.

– Vi anbefaler at du som lærer følger opp webinaret med en refleksjon/samtale i forkant og etterkant. Det er viktig at du som lærer er forberedt på at noen elever kan sitte på volds- og overgrepserfaringer, som kan få reaksjoner under og eller etter timen. Diss elevene har behov for støtte og oppfølgning.

Les mer om webinarene her:

De to webinarene holdes av to jurister og to pedagoger fra Stine Sofies Stiftelse. De kan settes på og sees når det passer inn i timeplanen og de kan sees igjen ved behov. Webinarene har en varighet på ca. 30 minutter og fungerer fint som et grunnlag for å snakke videre om tematikken i klassen.


Webinar for barneskoleelevene i 1.-4. trinn

Vi fokuserer på å beskrive hva som er lov og ikke lov at voksne, ungdommer og andre gjør med barn, slik at barn kan få en forståelse for hva vold og overgrep er, og hvem de kan si ifra til. Vi vil også snakke kort og om barns grunnleggende rettigheter og de voksnes tilhørende plikter på en alderstilpasset måte.


Webinar for ungdomsskoleelevene i 8.-10.-trinn

Vi tar utgangpunkt i opplæringsloven kapittel 9a om retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Vi vil snakke om hva dette innebærer for elevene, elevens rettigheter og skolens plikter. Vi tar blant annet opp tema elever som krenkes enten av elever eller av voksne, vi vil også ta opp tematikken elever som krenker andre elever samt hvordan man kan si ifra og få hjelp. Vi snakker også om betydningen av å være en god medelev og venn for andre som har det vanskelig på skolen.


Noen elever kan ha erfaringer fra før

Vær forberedt på at noen elever kan sitte på vold- og overgrepserfaringer, som kan få reaksjoner under og/eller etter timen. Disse elevene har behov for støtte og oppfølging. Her er to korte forklaringsvideoer på hva disse barna trenger:

https://youtu.be/C8nyiyllHFM

https://youtu.be/bR3ZkvMit7U

Her finner du noen tips fra Bufdir på hvordan du kan samtale med barn du er bekymret for.
(Vi er klar over at veilederen ligger under tematikken «barn med funksjonsnedsettelser», men innholdet er generelt og gjelder for alle barn.)


Webinar om skolens ansvar ved vold og overgrep mot barn

Vi har tidligere holdt et webinar for lærere (og andre voksne) om hvilket ansvar skolen har når det er mistanke om, eller kjennskap til, at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, enten dette skjer i eller utenfor skolen. Dette webinaret ligger tilgjengelig her.