Fra vondt til verre

Den foreslåtte endringen i lov om voldsoffererstatning, vil gjøre en vanskelig situasjon verre for voldsutsatte barn. Nylig deltok vi i høring i Stortinget om dette lovforslaget. Målet vårt er å være en stemme for de voldsutsatte barna og å fremme deres interesser.

Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

I over 20 år har Stine Sofies Stiftelse kjempet for økt rettssikkerhet for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Nylig deltok jeg som juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, i åpen høring på Stortinget om endring i lov om voldsoffererstatning.

Gjennom arbeidet stiftelsen gjør, har vi en unik innsikt i de konkrete problemstillingene, bekymringene og utfordringen voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner står i.

Ingen treffer så mange mennesker fra hele landet med disse opplevelsene som vi gjør. Stine Sofie Senteret tar årlig imot 500 voldsutsatte barn sammen med deres søsken og trygge omsorgspersoner. Gjennom vår juridisk rådgivning treffer vi i tillegg 400 pårørende av voldsutsatte barn hvert år.

Det er deres tilbakemeldinger og opplevelser vi ønsker å fremme ved å delta på høringen.

Tall fra Stine Sofie Senteret i 2020 viser at kun 2 av 10 har fått dom i deres anmeldte forhold.

Årsaken til dette er sammensatt, men i saker om vold i nære relasjoner, er det ofte et krevende bevisbilde. Det oppleves også som krevende for barn å bli hørt og trodd i slike saker.

Mange av de voldsutsatte barna vi møter, trekker derfor frem at voldsoffererstatningen oppleves som en viktig annerkjennelse fra det offentlige, selv om den anmeldte saken henlegges.

Det nye lovforslaget vil frata svært mange voldsutsatte barn denne muligheten i fremtiden.

I de fleste sakene er gjerningspersonen kjent, og han/hun nekter for hva som har skjedd og bestrider etter beste evne enhver behandling av saken, uansett form.

Resultatet blir derfor ofte at politiet henlegger saken etter beviset stilling. Dette blir dermed den harde realiteten for veldig mange voldsutsatte barn.

Det eneste gjenstående alternativet vil da være et sivilt søksmål. Men i en slik sak risikerer barna både store kostnader, potensiell retraumatisering og et enormt ubehag og frykt ved å treffe og gå imot voldsutøver. For de fleste barn er derfor dette et utenkelig alternativ.

Etter årelang kamp for de voldsutsatte barnas rettsikkerhet, hadde vi i Stine Sofies Stiftelse nå et håp om at en revidering av reglene for voldsoffererstatning skulle styrke de voldutsatte barnas rettssikkerhet og rettsstilling.

Vi hadde et håp om at reglene skulle gjenspeile forståelse og annerkjennelse av den faktiske situasjonen og opplevelsene disse barna gjennomgår.

Som en stemme for disse barna og deres omsorgspersoner, kan vi rett og slett ikke godta at dette forslaget vedtas. De voldsutsatte barnas rettsstilling er etter vårt syn vanskelig nok i dag. Skulle lovendringen bli vedtatt vil den bli vesentlig forverret.

De foreslåtte endringene må ikke gjennomføres! I stedet må vi sammen arbeide for å styrke de voldsutsatte barnas rettssikkerhet - innenfor allerede eksisterende lovverk.


- Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.