Dette skjedde i 2022

Stine Sofies Stiftelse jobber hver dag mot formålet som er en barndom uten vold og overgrep. Her kan du lese mer om noe av det som har skjedd i året som har gått, og som vi har jobbet spesielt med.

230 familier har vært på Stine Sofie Senteret i 2022 Kjell Inge Søreide

Stine Sofie Senteret

I løpet av 2022 har i overkant av 230 familier gjennomført ei uke med mestring, lek og læring på Stine Sofie Senteret. Nesten 500 barn og ungdom har oppdaget nye sider ved selg selv, fått nye venner og følt seg trygge sammen med andre i lignende situasjon.


Trippel S-studien

Trippel S-studien er en langtidsstudie som skal følge deltakere på senteret over mange år. Studien har nå samlet inn data fra nesten 600 deltagere, både barn, ungdommer og deres omsorgspersoner. De har bidratt med viktige informasjon som skal brukes for å gi oss mer kunnskap om hvordan vi bedre kan hjelpe i framtiden. Studien er unik og kommer til å være et viktig bidrag i arbeidet vårt videre. Vi vil fortsette å samle inn informasjon fram til og med 2025.

To forskningsartikler ble publisert om Trippel S-studien i 2022, og to nye artikler er sendt for godkjenning. En som omhandler selve studien og en som omhandler voldsutsatte barn og søvn.


«Ditt verste mareritt er livet du lever»

Vi lanserte rapporten «Ditt verste mareritt er livet du lever» under Arendalsuka. Rapporten tar for seg praksis for varslingsregler i norske fengsel. Og vi fikk blant annet høre historien til Liv, som har vokst opp med en pappa i fengsel. Rapporten har medført at problemstillingen nå tas opp i Justis- og beredskapsdepartementet og hos Kriminalomsorgsdirektoratet.


«Barnas Havarikommisjon»

Vi startet arbeidet med «Barnas Havarikommisjon» i slutten av 2022. Kommisjonen er et samarbeid med advokatbyrået Wikborg Rein om en rapport som kommer i januar 2023.


Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. I år har mer enn 900 barnehager i Norge gjennomført opplæringen. Vi kunne også starte opp forskingssamarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Sammen med 240 barnehager i Vestfold, Telemark og Innlandet fylke skal vi evaluere effekten av tiltaket.


Stine Sofie Hverdagspakke

Stine Sofie Hverdagspakke utvikler en modell for oppfølging av familier etter at de har vært på Stine Sofie Senteret. I vårt pilotprosjekt har vi, i samarbeid med Kristiansand, Lillesand, Bodø og Arendal, blant annet pilotert rollen som Hverdagskoordinator i kommunene. Resultatene, som blir klare i 2023, vil bli brukt til å sette søkelys på viktigheten og behovet for god ivaretakelse av familiene der de bor.


Stine Sofie Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke er et informasjonsprogram som skal gi støtte og verktøy til nybakte foreldre. Opp mot 90 % av helsestasjoner bestiller nå materiell fra pakken.

Les: Helseforetak i Møre og Romsdal tar i bruk Stine Sofie Foreldrepakke.


Stine Sofie Barnerettspris

Vi delte ut prisen til NRK Super for deres innsats som en troverdig kanal og nyhetsformidler for barn og unge. De tar jevnlig opp viktige og tabubelagte temaer som vold, overgrep, rasisme og psykisk helse på en informativ og forståelig måte. Det finnes flere eksempler på hvordan NRK supers programmer har ført til avdekking av vold og overgrep. Gratulerer med fortjent pris!


Finnmarkstur

I september dro vi til Finnmark for å spre informasjon om stiftelsens arbeid. Vi var innom 12 ulike byer og snakket med rundt 7000 barn og unge om hva som er lov og ikke lov.


Mot strømming av breddeidrett

Norges idrettsforbund og særforbundene ønsker å filme og strømme kamper fra barneidretten. Vi engasjerte oss tidlig i denne saken, og debatten pågår enda. Vår største bekymring er at barn og unge blir utsatt for stor risiko. Strømmingen er potensielt en ny arena for overgripere, og hensynet til barns beste, og barn som bor på hemmelig adresse er ikke tatt.


Juridisk veiledningstjeneste

I 2022 har vi gitt veiledning i over 300 saker som omfatter over 555 barn.

  • I 24,6 % av de sakene har barna blitt utsatt for seksuelle overgrep fra noen i nær relasjon.
  • I 32,8 % av sakene har barna blitt utsatt for vold fra noen i nær relasjon.
  • I 34,1 % av tilfellene ber vi innringer ta kontakt med politiet på bakgrunn av alvorligheten av henvendelsen.


Ny lov om voldsoffererstatning

I januar 2023 trer ny lov om voldsoffererstatning i kraft. Vi mener endringen er et svik mot de voldsutsatte barna. Endringen kommer for tidlig, og kan føre til at mange vil miste muligheten til å søke erstatning. Vårt arbeid har sørget for at mange nå har blitt gjort kjent med endringen, og får dermed muligheten til å søke voldsoffererstatning etter dagens lov.


Høringer i 2022

Gjennom året har vi levert inn flere høringsinnspill. Blant annet har vi gitt innspill til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av flyktinger fra Ukraina, forbud mot konverteringsterapi, dokumentoffentlighet i straffesaker og retningslinjer for vurdering av samvær etter omsorgsovertakelse. I samarbeid med vårt eget ekspertpanel med ungdom, har vi gitt høringsinnspill til forskrift om barns medvirkning i barnevernet.