Anmeldelse av Troms Politidistrikt

Bakgrunnen for anmeldelsen er påstått voldtekt av mindreårig ukrainsk flyktning, begått av gjerningsperson som allerede var siktet for overgrep av 12 mindreårige.

Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Stine Sofies Stiftelse har i dag 8. april 2022, anmeldt Troms Politidistrikt ved Politimester Astrid Elisabeth Nilsen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er påstått voldtekt av mindreårig ukrainsk flyktning, begått av gjerningsperson som allerede var siktet for overgrep av 12 mindreårige. Vedkommende begikk altså dette overgrepet i påvente av rettsbehandling av 12 andre likende forhold.

Stine Sofies Stiftelse mener politiet her har gjort tjenestefeil eller grov uaktsomme tjenestefeil, jf. strl. §§ 171 og 172. Dette med bakgrunn i at mistenkte ikke ble varetektsfengslet sommeren 2021.

Denne saken er svært alvorlig og viser med all tydelighet at hensynet til gjerningsperson har veid tyngre enn hensynet til de fornærmede barna.

Saken viser også at risikoen for at denne personen utfører flere overgrep ikke i tilstrekkelig grad har blitt hensyntatt.

Vår gjennomgang av tilgjengelig informasjon i viser dette hendelsesforløpet

 • Mannen ventet på en annen sak som skulle for retten 27. april. Denne omhandler 11 mindreårige fornærmede, tre av dem under 14 år.
 • Hans antatte handlingsmønster er grooming via sosiale medier før fysiske møter. Hendelsene er fra 2016 – 2020, hvorav de fleste lovbruddene er fra sommeren 2020.
 • Han satt varetektsfengslet i august 2020 grunnet bevisforspillelse, men gjentakelsesfare ikke nevnt.
 • Mannen løslates fra varetektsfengsling oktober 2020, blant annet løslatt fordi et av de mest alvorlige forholdene var begått før han fylte 18.
 • Sommeren 2021 ble han på nytt siktet for nye forhold; seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Det ble da ikke bedt om ny varetektsfengsling. Begrunnelse for dette er at tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.
 • Vinter/vår 2022 er mannen igjen siktet for å på nytt ha begått lignende forhold, denne gangen mot en mindreårig ukrainsk flyktning.

Fornærmedes rettigheter hensyntas i for liten grad

Stine Sofies Stiftelse mener denne saken viser det enorme samfunnsproblemet som ligger i den ubalanserte vektingen av rettssikkerheten til de fornærmede opp mot rettssikkerheten til siktede som politiet legger til grunn i deres avgjørelser.

Sommeren 2021 var det 12 kjente fornærmede, utsatt for overgrep av denne samme gjerningspersonen. For 11 av disse var politiet så sikre i sin sak, at de hadde tatt ut tiltale. Det betyr med andre ord at dette kunne bevises ut over enhver rimelig tvil.

Rettssikkerheten og sikkerheten til disse 12 kjente fornærmede synes ikke å ha blitt vurdert i denne sammenhengen.

Dersom den faktisk ble vurdert, stiller vi oss uforstående til hvordan politiet besluttet at vedkommende likevel ikke skulle varetektsfengsles.

Stine Sofies Stiftelse retter skarp kritikk mot politidistriktet

 • Rettssikkerheten til de fornærmede fremstår som betydelig mindre viktig enn rettssikkerheten til mistenkte.
 • Vurderingene som er gjort virker ikke til å ha hensyntatt sikkerheten til de fornærmede.
 • Den allmenne rettsoppfatning, risiko og konsekvensene av gjentakende kriminalitet virker ikke til å ha blitt hensyntatt.

Stine Sofies Stiftelse stiller i tillegg spørsmål til hvilke vurderinger som er foretatt

 • Er de fornærmede sikret på noen måte?
 • Er det ilagt kontakt og besøksforbud, er siktede ilagt omvendt voldsalarm?
 • Er de fornærmede ivaretatt på noen måte?
 • Hvordan har politiet kommunisert sin avgjørelse til de fornærmede?

Stine Sofies Stiftelse ønsker at denne anmeldelsen kan bidra til en endring

 • Stine Sofies Stiftelse ønsker med denne anmeldelsen å rette søkelyset på et stort samfunnsproblem.
 • Vi krever en endring der fornærmedes rettsikkerhet ivaretas.
 • Det må foretas en gjennomgang av rettspraksisen for bruk av varetektsfengsling ved denne type saker, der både gjentakelsesfare og hensynet til pårørende vektlegges.
 • Det må gjøres konkrete vurderinger av om de fornærmede barnas rettssikkerhet og generelle sikkerhet ivaretas på en god nok måte.
 • Vi Stine Sofies Stiftelse krever fokus på barns beste-vurderinger i alle ledd av straffesakskjeden, og vi ønsker å belyse viktigheten av at dette gjøres riktig.
 • Ikke minst ønsker vi en økt forståelse for den belastningen de fornærmede opplever i påvente av at straffesaken deres skal gjennomføres.

Fakta om anmeldelsen av Troms Politidistrikt, ved politimester Astrid Elisabeth Nilsen

Stine Sofies Stiftelse mener det er gjort tjenestefeil eller grov uaktsomme tjenestefeil, jf. strl. §§ 171 og 172, når mistenkte ikke ble varetektsfengslet sommeren 2021.

Grunnlaget for denne oppfatning er følgende:

Vedkommende er mistenkt for å ha begått en rekke seksualforbrytelser mot barn i perioden 2016 – 2020, hovedsakelig sommeren 2020. Han slipper ut av varetekt oktober 2020 og sommeren 2021 er han på nytt siktet for lignende forhold. Vurderingen til politiet er da at han ikke skal varetektsfengslet begrunnes med hans unge alder, personlige forhold og tidsforløpet fra de forrige forholdene.

Hans unge alder og personlige forhold har vi ikke mulighet til å kommentere da vi ikke kjenner disse, men tidsforløpet fra forrige forhold kan ikke telle til gunst for siktede i denne situasjonen. Sommeren 2021 er det ett år eller mindre siden flesteparten av overgrepene fant sted, og han har i løpet av dette året på nytt blitt mistenkt for lignende forhold.

I tillegg til dette burde argumentasjonen vår nevnt over gjort seg gjeldende i politiets vurdering.

Stine Sofies Stiftelse er av den klare oppfatning at det er politidistriktet ved øverste leder, altså politimesteren, som skal ansvarliggjøres ved slike feil. Det er den som har det øverste ansvar for vurderinger som blir gjort og for å påse at ønsket praksis fra styresmaktenes side etterfølges. Vi har et klart ønske om å rette fokus på ledelse og rettsutvikling. Vi ønsker ikke å gå etter enkeltpersoner ansatt i Troms politidistrikt – hverken polititjenestemenn eller politijurister. Dette er en gruppe vi heier på, som etter vår erfaring gjør så godt de kan under gitt omstendigheter.

Bakgrunn for saken

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/siktet-for-voldtekt-av-ukrainsk-flyktning_-politiet-sier-de-skulle-vurdert-saken-annerledes-1.15919482

Fakta om Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Stiftelsen arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, vi ivaretar de som er utsatt og vi arbeider for å styrke deres rettigheter. I 2016 ble Stine Sofie Senteret etablert. Det er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Senteret tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Stine Sofies Stiftelse har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

Ved spørsmål, kontakt Endre Bendixen, juridisk rådgiver
endre@stinesofiesstiftelse.no Tlf: 454 56 287