Anmeldelse av Sør-Øst politidistrikt

Bakgrunnen for anmeldelsen er brudd på tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil i forbindelse med manglende oppfølging av et tips om nettovergrep. I mellomtiden ble ytterligere 44 barn utsatt for nettovergrep.

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse Gorm Kallestad (NTB)

Stine Sofies Stiftelse har i dag 21. februar 2024, anmeldt Sør-Øst politidistrikt ved politimester Ole B. Sæverud.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at vi i stiftelsen mener forholdet bryter med barns grunnleggende rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og at Stine Sofies Stiftelse av samfunnsmessig hensyn har grunnlag for å inngi anmeldelse.

Stine Sofies Stiftelse mener Sør-Øst politidistrikt har gjort tjenestefeil eller grov uaktsomme tjenestefeil, jf. strl. § 171 eller § 172, da politidistriktet ikke har sørget for riktig prioritering da de fikk kjennskap til tipset om mulig nettovergrep. Dette fikk alvorlige konsekvenser for 44 barn før det ble foretatt en pågripelse i saken.

— Dette er en katastrofe


Vår gjennomgang av tilgjengelig informasjon viser dette hendelsesforløpet

  • I 2022 ble daværende spesialgruppen Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt tilsendt et tips fra amerikanske NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). Gruppen gjorde nødvendige undersøkelser før de oversendte informasjonen videre til Sør-Øst politidistrikt i mars 2022.
  • Oversendelsen inneholdt informasjon om en IP-adresse samt en anbefaling om at vedkommende måtte pågripes snarlig grunnet deres kjennskap til hans tidligere domfellelser for seksualforbrytelser mot barn.
  • Det ble ikke gjennomført noen pågripelse eller ransaking av Sør-Øst politidistrikt som følge av dette.
  • Finnmark politidistrikt mottok medio juni 2022 et nytt tips fra NCMEC, et tips som også ble fanget opp av Operasjon Spiderweb. Det ble konferert mellom de to politidistriktene, og en ny anmeldelse ble videresendt til Sør-Øst politidistrikt samme måned.
  • Sør-Øst politidistrikt gjennomførte ransakning av straffedømtes bosted i slutten av juni, og pågrep vedkommende dagen etter.
  • I perioden mellom Sør-Øst politidistrikt først fikk kjennskap til saken og pågrep vedkommende, ble 44 barn utsatt for seksuelle overgrep.
  • I desember 2023 ble vedkommende dømt til 15 års forvaring med minstetid på 10 år.


Alvorlige konsekvenser for 44 barn

Forholdet vi anmelder er at straffedømte ikke ble pågrepet eller at saken ble tilstrekkelig etterforsket, ved ransaking av hans hjem, av Sør-Øst politidistrikt da de ble kjent med saken første gang.

Vi i Stine Sofies Stiftelse mener at ved at Sør-Øst politidistrikt ventet så lenge med å ransake boligen eller gå til aksjon mot vedkommende, fikk det alvorlige konsekvenser for 44 barn.

Vi mener at ledelsen av Sør-Øst politidistrikt ikke har sørget for riktig prioritering og anmelder mener de således har gjort seg skyldige i brudd på strl. § 171, subsidiært § 172, hhv. tjenestefeil eller grovt uaktsomt tjenestefeil.

At Sør-Øst politidistrikt ikke tok tak i saken da de fikk kjennskap til den første gang, resulterte i at 44 barn ble utsatt for seksuelle overgrep før pågripelse skjedde mer enn tre - 3 - måneder senere.

Stine Sofies Stiftelse ber derfor Spesialenheten for politisaker nå etterforske saken for å avdekke alle relevante momenter i denne alvorlige saken.


Alle barn har rett på beskyttelse

I anmeldelsen viser vi til

FNs Barnekonvensjon Art. 19 som forplikter Norge til åtreffe egnede tiltak for å beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk.

Det vises også til den generelle avvergingsplikten i strl. § 196 hvor blant annet brudd på strl. § 299 er nevnt som et av lovbruddene hvor avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.


Prioritert sakstype fra riksadvokaten

Vold mot barn og alvorlige seksuallovbrudd, herunder internettrelaterte overgrep mot barn, er to av de fire høyest prioriterte sakstypene, ifølge rundskriv fra riksadvokaten 22/252, og særlig kapittel V – Prioriteringer ved iverksettelse og gjennomføring av etterforskning, som var gjeldende mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2022.

Det er på denne bakgrunnen vi mener at Sør-Øst politidistrikt ikke har sørget for riktig prioritering, og således har gjort seg skyldige i brudd på strl. § 171, subsidiært § 172, hhv. tjenestefeil eller grovt uaktsomt tjenestefeil.


Bakgrunn for saken

https://www.tv2.no/nyheter/inn...

https://www.aftenbladet.no/lok...